All posts by Kim Long

ĐỪNG SỢ

By | Chủ Đề Trong Tháng | No Comments

Nguyễn Trọng Lưu   Từ những lo sợ rải rác trong đời đến lo sợ về cái chết Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta mới nhận thấy rằng chúng ta đã trải qua quá nhiều lo…

Read More

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo: Cụ Giuse Đỗ Văn Cảnh là Thân phụ anh chị Đỗ Vinh Hiển đã được Chúa gọi về an nghỉ vào ngày 14…

Read More

CĐ PHÂN ƯU

By | Phân Ưu | No Comments

PHÂN ƯU Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo: Cụ Antôn Nguyễn Công Trung  sinh ngày 01/09/1931 tại Hà đông, thuộc cộng đoàn Esbjerg, đã được Chúa đưa về an nghỉ vào chúa nhật…

Read More

CÁO PHÓ

By | Phân Ưu | No Comments

  https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/119472020_810920916348468_8277005222057075115_n.pdf/C%C3%81O_PH%C3%93_%C3%94NG_ANTON_NGUY%E1%BB%84N_C%C3%94NG_TRUNG.pdf?_nc_cat=104&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=YncLd0LH04MAX84T63w&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=a7c9ecf779a2d2d209809e02a94dc508&oe=5F614355&dl=1

Read More