Linh mục Việt Nam

Lm. Giuse Chu Huy Châu

1939 + 2019

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến

Havnegade 1, 5700 Svendborg
Đt.: 6221 0542/ 2244 1306
Email: linhmuctuyen@yahoo.dk

______________________________________________________________________________

Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang

Bernstoffsvej 56

2900 Hellerup

Đt. 5132 8896
Email: nmqdk@yahoo.dk

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Kim Thăng

Strøbyvej 2

2650 Hvidovre

Đt. 53 83 71 71
Email: petkimthang296@yahoo.com

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Trí S.J

Ryesgade 26

8000 Aarhus C

E-mail: pndtri@gmail.com

______________________________________________________________________________

Lm. Dominique TRẦN ĐỨC  THÀNH

Kastetvej 1, 1

9000 Aalborg

Mobil: 30 70 59 57

tdt1952@gmail.com