Linh mục Việt Nam

Lm. Giuse Chu Huy Châu

1939 + 2019

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến

Havnegade 1, 5700 Svendborg
Đt.: 6221 0542/ 2244 1306
Email: linhmuctuyen@yahoo.dk

______________________________________________________________________________

Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang

Bernstoffsvej 56

2900 Hellerup

Đt. 5132 8896
Email: nmqdk@yahoo.dk

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Kim Thăng

Strøbyvej 2

2650 Hvidovre

Đt. 53 83 71 71
Email: petkimthang296@yahoo.com

______________________________________________________________________________

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Trí S.J

ĐÃ MỤC VỤ TẠI CĐCGVN AARHUS (2020 – 2023)

______________________________________________________________________________

Lm. Dominique TRẦN ĐỨC  THÀNH

Vintervej 62, st. tv.,

8210 Århus V 

 

Mobil: 30 70 59 57

tdt1952@gmail.com

 

_____________________________________________

Nguyen, Phuc Hoang Dung (Peter) S.J.

Præst i Aarhus

(født: 12-06-1986 – præsteviet: 03.12.2022)

Ryesgade 28, 3

8000 Aarhus C

Tlf. 87 30 70 43

E-mail: nphucdung@gmail.com