Måned: juni 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ MỪNG KÍNH CTTĐVN 2024

      Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch                                                                                                                                                                                                                                   Ngày12/06/2024   Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt…