Kategori: Tư Liệu

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CĐCGVN TẠI ĐAN MẠCH 2018

                                                                                                                                                       Ngày 28-02-2018     THƯ  MỜI                   ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2018 Cho Tất Cả Mọi  Người Trong Cộng Đồng Công…