Điều hành trang web

Trách nhiệm chung:

Anh Nguyễn Hữu Long
Anh Nguyễn Phi Khanh
Anh Nguyễn Trọng Lưu

Cộng tác viên hình ảnh và video : Anh Đỗ Xuân Khải – Nguyễn Hữu Hải – Đỗ Thanh Tú

Liên lạc: webmaster@cdcgvn.dk