Forfatter: Kim Long

               CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH   Văn thư số: 2015-07 Đan Mạch, ngày 14 tháng chín, 2015   THƯ CÁM ƠN NHÂN  ĐẠI LỄ…