Phúc Thay ai…

Tại một làng nọ, đối với những kẻ ăn cắp, người ta lấy sắt nung đỏ và ghi vào trán hai chữ ST như là một hình phạt (ST: Stealer).

Có hai anh em bị bắt vì tội ăn cắp cừu nên bị ghi hai chữ ST vào trán. Người anh vì xấu hổ nên buồn rầu, lâm bệnh và qua đời.

Người em trái lại, anh ta quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình. Anh ta trở thành một người lương thiện nhất làng, anh ta luôn giúp đỡ và sống vui vẻ với mọi người.

Một thời gian sau, người ta không còn hình phạt này nữa nên cũng không nhớ hai chữ ST trên trán anh. Trái lại, anh được biết như một người tốt nhất làng.

Ngày kia, có một người khách đến làng ấy và thắc mắc về hai chữ ST trên trán anh. Ông ta nhờ một thanh niên giải thích về hai chữ ST. Chàng thanh niên suy nghĩ rồi trả lời: “Có lẽ ST nghĩa là Saint vì anh ta là người thánh thiện nhất làng.

Từ một người ăn cắp trở thành một người thánh thiện.

Nhiều vị thánh cũng có những cuộc đổi đời như thế: Phêrô, Phaolô, Augustinô, Maria Madalêna…

Các thánh cũng là những con người bình thường như chúng ta, có những tính xấu, những lầm lỗi. Nhưng các ngài đã chổi dậy và cố gắng sông theo lời dạy của 8 mối phúc thật.

Hôm nay, lễ Các Thánh, Giáo Hội chọn bài Tin Mừng 8 Mối Phúc Thật để đọc trong Thánh lễ. Giáo hội muốn ca tụng Chúa Giêsu trước tiên vì Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng; và sau là ca tụng các thánh, những vị đang được hưởng vinh quang với Chúa.

Sau hết, Giáo Hội muốn khuyến khích chúng ta sống theo 8 Mối Phúc Thật để cũng được hạnh phúc như các thánh.

Ước gì chúng ta ý thức rằng: mỗi người chúng ta đều có thể nên thánh.

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ đọc Lời Chúa nhưng còn thực hành lời của Ngài.

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ yêu Phúc Âm nhưng còn đem Phúc Âm vào trong cuộc sống của chúng ta.

Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta sẽ là một cuộc đổi mới và mỗi ngày sẽ nên giống Chúa hơn.

Amen”.

Linh mục  Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Salige er de…

I gamle dage var der en landsby, hvor folk, der stjal, som straf blev brændemærket i panden med bogstaverne ST (engelsk for Stealer).

Her var der to brødre, som blev anholdt for at stjæle får, og derfor fik de skrevet de to bogstaver ST på deres pande.

Storebroren blev så trist, at han blev syg og døde.

Men lillebroren besluttede at ændre sit liv. Han blev en ærlig mand i landsbyen, hjalp altid de andre og levede lykkeligt med dem.

Nogen tid senere, var der ikke mere nogen straf for at stjæle og man glemte de to bogstaver ST på hans pande. Tværtimod var han kendt som det bedste menneske i landsbyen.

En dag kom der en gæst til landsbyen, og han havde et spørgsmål om de to bogstaver ST. Han bad en ung mand om at forklare, hvad de to bogstaver ST betød. Den unge mand tænkte sig om og sagde: “Måske betyder ST ”Saint”, fordi han er den mest hellige mand i landsbyen.”

Fra at være en tyv blev han en hellig mand.

Mange helgener ændrede også deres liv som: Peter, Paulus, Augustin, Maria Magdalene …

Helgener er også almindelige mennesker som os, har dårlige kvaliteter og fejl. Men de rejste sig og forsøgte at følge læren i de 8 saligprisninger.

I dag på festen for Alle Helgen, har Kirken valgt Evangeliet om de 8 saligprisninger til at læse under messen. Kirken ønsker først og fremmest at lovprise Jesus, fordi Han er den Helligste; og derefter at lovprise Alle Helgener, som nyder herligheden med Gud.

Det Kirken ønsker er at opmuntre os til at leve de 8 saligprisninger, til at være lykkelige som de hellige.

Jeg ville ønske, at vi ville være opmærksomme på, at hver enkelt af os kan blive hellig.

Må Gud hjælpe os til ikke kun at læse Guds ord, men til også at øve hans ord.

Må Gud hjælpe os ikke kun til kærlighed, men også til at bringe evangeliet ind i vores liv.

Jeg ønsker, at hver dag i vores liv, vil være en nyskabelse, og at vi hver dag vil være som Gud.

Amen”.

Pet. Kim Thang.