Vua Chân lý.

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Trong lịch sử phụng vụ Hội Thánh Công Giáo, lễ Chúa Kitô Vua được thành lập ngày 11.12.1925 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI nhằm tôn vinh Chúa Giêsu là vua mọi loài, kêu gọi nhân loại qui phục Ngài.

Chúa Giêsu là Vua.

Chính Chúa Giêsu cũng tự nhận là vua trong bài Tin Mừng hôm nay:

Philatô hỏi Đức Giêsu hai lần:

“Ông có phải là vua dân Do Thái không?”

“Vậy ông là Vua ư?”

VÀ Chúa Giêsu đã xác nhận:  “Quan nói đúng. Tôi là Vua”

Lời tuyên bố của Chúa được thốt ra khi người ta đang xét xử Ngài.Vậy chúng ta phải hiểu “Vua” theo nghĩa như thế nào?

Ngài giải thích:”Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này.”

Là vua mà Chúa GIêsu không bó buộc ai theo mình. Một vị vua bị bắt và bị giết chết mà không chống cự. Một vị vua không quân đội, không vũ khí.

Nước Chúa thật kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với thế gian, nhưng vẫn tồn tại và chúng ta có thể nhận ra.

Nước của Ngài không giới hạn trong một quốc gia nào, một dân tộc nào. Nhưng bao trùm toàn thể vũ trụ. Nước Chúa là nước của tình thương và chân lý và những ai nghe lời Ngài là công dân của Ngài.

“Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Tôn kính Đức Kitô Vua không chỉ là dâng lễ, tung hô, ngợi khen Chúa…, nhưng trước hết, công dân của Chúa là người nghe tiếng Chúa và sống theo lời của Ngài: ”Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Hôm nay chúng ta tôn vinh Đức Kitô Vua, chúng ta xin Ngài hãy làm cho mọi người nhận biết quyền năng và tình thương của Ngài.

Lạy Đức Giêsu là Vua của chúng con, xin cho chúng con được làm công dân trong Nước Chúa, nước đầy tràn tình yêu và Sự Thật.

Amen.

 

34. ALMINDELIGE SØNDAG B

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE

 

Kongen af Sandheden.

I Den katolske Kirkes liturgihistorie blev festen for Kristi Konge oprettet den 11. december 1925 under Pave Pius XI til ære for Jesus som kongen over alle arter, der beder menneskeheden om at være lydig mod sig.

I dagens evangelium hævder Kristus selv, at Han er konge:

Pilatus spurgte Jesus to gange:

 “Er du jødernes konge?”

 “Så er du altså konge?”

Og Jesus bekræftede: Du siger, jeg er konge.”

Hans svar blev givet, da man var ved at dømme Ham. Så hvad betyder ’konge’?

Han forklarede: Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden. “

Jesus var konge, men han bad ikke nogen om at følge sig. En konge blev arresteret og dræbt uden modstand. En konge uden hær og uden våben.

Hvor mystisk må Hans rige ikke være, i skarp kontrast til verden, men alligevel eksisterer det, og vi kan se det.

Hans rige er ikke begrænset til et land, en nation. Men omfatter hele universet. Guds rige er landet af kærlighed og sandhed og dem, der adlyder ham som hans folk.

Jeg er født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.”

I dag, når vi ærer Kristi Konge er det ikke kun for at fejre messe og lovprise Gud … men først og fremmest for at fejre, at vi er folk i Guds rige, der tilhører Herren og lever i overensstemmelse med hans ord: ” Enhver, som er af sandheden, hører min røst.”

I dag, når vi ærer Kristi Konge, beder vi Ham om at få folk til at anerkende hans magt og kærlighed.

Vor Herre Jesus! Du er vor konge, lad os blive folk i Dit rige, riget af kærlighed og sandhed.

Amen.

 Pet.Nguyen Kim Thang