IMG_1652

TÂN BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN HJØRRING

Chủ tịch:                Quản Đức Trung. 
Phó chủ tịch:          Hạnh Nguyễn. 
Thủ quỹ:                Thúy Nguyễn 
Phụng vụ:              Hoàng Loan
Thanh Niên:          Hiền Bùi
Âm thanh:             Sơn, Tuấn.