Forfatter: Kim Long

Phân ưu

Chúng tôi nhận được tin Ông Gioan Baotixita Vũ Ngọc Thượng, thân phụ chị Vũ Linh Phương thành viên cộng đoàn Horsens là vợ của anh Nguyễn Chí Dũng phó…