CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 2016 -2017

 

KHÓA TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN          29/10/16                              ÅRHUS

 

ĐẠI HỘI XUÂN ĐINH DẬU             21/01/17                              HORSENS

 

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2017         11/03/2017                          HORSENS

 

ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN    11,12,13/08/17                    ØMBORGEN