XIN QUÝ PHỤ HUYNH KHUYẾN KHÍCH, TẠO ĐIỀU KIỆN VÀ GHI DANH CHO CÁC EM THAM DỰ TÂM LINH THIẾU NHI 2024