Image result for jesus

 

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

Phúc Âm: Ga 14, 23-29

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

Ðó là lời Chúa.

Image result for TO love GOD

 

Yêu mến Chúa

 Có thể coi đoạn Tin Mừng này là một bài giáo lý về Chúa Ba Ngôi: Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc tới cả 3 ngôi Thiên Chúa: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,…. Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Như thế, giáo lý cơ bản về Ba Ngôi là:

 • Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với loài người.
 • Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài người để dạy loài người những lệnh truyền.
 • Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Con, để dạy loài người hiểu sâu hơn những lệnh truyền của Chúa Con.

Thái độ con người phải có đối với Ba Ngôi:

 • Yêu mến Chúa Con nên chúng ta tuân giữ những điều Ngài dạy.
 • Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ chúng ta làm điều đó
 • Kết quả: Ba Ngôi sẽ “yêu mến”, và “ở trong” người ấy.

 

Lúc sắp sửa ra đi, để trấn an các tông đồ, Chúa Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng Người vẫn luôn hiện diện giữa các ông và ban bình an cho các ông.
Người hiện diện trong những kẻ yêu mến Người: “Ai yêu mến thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy” (Ga 14,23).

Người hiện diện trong những kẻ thực hành và giữ lời Người: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy… Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 23,24).

Người hiện diện không chỉ đơn độc, nhưng là hiện diện cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng đến thăm và ở lại trong những ai yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người.

Vì thế, Thánh Thần sẽ thông truyền sự sống của Thiên Chúa cho con người, khi dạy dỗ con người hiểu Lời Thiên Chúa: “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Với lời hứa này, kể từ ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên, Thánh Thần đã soi sáng và hướng dẫn Giáo hội suốt 2000 năm qua.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời Người. Nhờ thế, chúng con sẽ nhận ra sự hiện diện của Người trong lòng chúng con, trong lòng Giáo hội, và trong lòng thế giới.

Amen.

 

 Image result for jesus loves children

 

6. SØNDAG I PÅSKEN C

 At elske Herren

 Vi kan sige at dette evangelium er en treenighedslære: Her henviser Jesus til Treenigheden: ” Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham,… Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”

Således er treenighedslæren grundlæggende:

 • Faderen, som sendte Sønnen til menneskeheden.
 • Sønnen, som adlød Faderen og kom til menneskeheden for at undervise den i Hans bud.
 • Helligånden, som Faderen vil sende i Sønnens navn for at hjælpe menneskeheden med bedre at forstå Sønnens befalinger.

Holdningen som menneskeheden skal have over for Treenigheden er:

 • Ved at elske Guds Søn vil vi holde fast ved Hans ord.
 • Helligånden vil hjælpe os med at gøre det.
 • Resultaterne er: Treenigheden vil “elske” os og “tage bolig” i os.

For at sige farvel og for at berolige sine apostle, lovede Jesus, at, selv om han var fraværende, ville han altid bo med dem og give dem fred. Han er til stede i dem, der elsker ham, “Den, der elsker mig… min fader og jeg skal komme til ham og tage bolig hos ham.” (Joh 14,23).

Han er til stede i dem, der praktiserer og holder hans ord: ” Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord… Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig” (Joh 23,24).

Han er til stede ikke kun alene, men er til stede sammen med Faderen og Helligånden. Treenigheden vil komme for at besøge og bo i dem, der elsker Jesus og holder hans ord.

Således vil Helligånden indgyde folk et liv i Gud, når den underviser folk i at forstå Guds Ord: ” Helligånden skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. “(Joh 14:26).

Med dette løfte har Helligånden siden den første Pinse oplyst og vejledt kirken i de seneste 2000 år.

Treenighed, må du hjælpe os til at vi altid vil elske Jesus og holde hans ord. Således genkender vi Din tilstedeværelse i vores hjerter, i hjertet af Kirken, og i hjertet af verden

Amen”.