Related image

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

“Nếu các con có lòng tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

Ðó là lời Chúa.

 

Luk 17,5-10

På den tid sagde apostlene til Herren: “Giv os en større tro!”

Herren svarede: “Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.

Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på?

Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.”

Image result for skyggen hc andersen

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C

Tôi tớ vô dụng.

Với trí tưởng tượng phong phú kết hợp với tài nghệ văn chương tuyệt vời, nhà văn Đan-mạch Hans Christian Andersen đã dựng nên một nhân vật rất độc đáo là “Chiếc bóng.”

Ai cũng có chiếc bóng đi theo mình. Chiếc bóng hoàn toàn lệ thuộc chủ: khi chủ đi, bóng đi theo, khi chủ chạy, bóng chạy; khi chủ dừng, bóng dừng; chủ đi đâu, bóng theo đến đó.

Vậy mà nhân vật “Chiếc Bóng” trong chuyện của Andersen lại tách ra khỏi người chủ của mình, để trở thành một nhân vật độc lập.

Một thời gian sau, y lên mặt sai khiến cả chủ của mình, và thật trớ trêu, y tự tôn mình lên làm chủ và bắt chủ phải làm “chiếc bóng” của y và cuối cùng, y lập kế tống giam chủ mình vào ngục và sát hại người chủ ngay trong tù.

Tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng giống như chiếc bóng với chủ.

Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người và mọi người hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, nhờ Chúa con người mới tồn tại được. Chúa là Chủ, con người là tôi tớ. Chúa là Hình, con người là bóng. Vậy mà một số người lại làm như nhân vật “Chiếc Bóng” trong tác phẩm của Andersen. Họ đòi quyền làm chủ và bắt Thiên Chúa lệ thuộc họ.  Họ đòi Thiên Chúa đáp ứng những đòi hỏi của họ.

Chẳng hạn khi yếu đau, chúng ta yêu cầu Chúa chữa chúng ta cho lành. Khi đói, chúng ta đòi hỏi Chúa cho của ăn. Khi gặp thất bại trong cuộc đời, chúng ta yêu cầu Chúa đem lại sự thành công!… Nếu Chúa không mau mắn làm theo yêu cầu, chúng ta sẽ trách móc Chúa, oán ghét Chúa, loại trừ Chúa ra khỏi đời chúng ta!

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn đưa chúng ta trở về lại đúng vị trí của mình, vị trí của người tôi tớ và nhiệm vụ của người tôi tớ là lo phục dịch hầu hạ chủ mình mà không được kể lể công lao.

Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Ngay cả Chúa Giê-su, “vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ,… Người lại còn hạ mình vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự…” (Philip 2, 6-8)

Lạy Chúa Giê-su

Chúa là Thiên Chúa quyền năng mà còn hạ mình làm tôi tớ, vâng phục Chúa Cha trong mọi sự cho dù phải chết trên thập giá. Xin cho chúng con là người phàm hèn mọn, luôn biết nhìn nhận mình chỉ là tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa và hết lòng phụng sự Chúa. Amen.

 Viết theo LM. Inhaxio Trần Ngà

 

  1. Almindelige søndag

Unyttige tjenere

I kraft af en rig fantasi forbundet med et stort litterært talent skabte den danske forfatter Hans Christian Andersen en meget unik figur, nemlig “Skyggen”.

Alle har en skygge med sig. Skyggen er helt afhængig af sin chef: Når han går, går skyggen med. Når han løber, løber skyggen med. Når han stopper, stopper skyggen osv.

Men “Skyggen” i Andersens historie blev adskilt fra sin mester og blev en selvstændig figur.

Nogen tid senere bestemte han over sin mester, og ironisk nok ophøjede han sig selv til mester, så hans gamle mester nu blev hans “skygge”. Til sidst, satte han sin mester i fængsel (og fik ham slået ihjel).

Sammenhængen mellem mennesket og Gud er ligesom mellem skyggen og hans herre.

Gud skabte mennesket, og folk er helt afhængige af Gud. Gud er ejeren, og mennesket er hans tjener. Gud er billedet, og mennesket er skyggen.

Alligevel er der nogle mennesker, der ligner figuren “Skyggen” i H.C Andersens værker. De stiller krav om ejerskab til Gud. De beder Gud om at opfylde deres vilje.

For eksempel, når vi er syge, beder vi Gud om at helbrede os.

Når vi er sultne, kræver vi mad af Gud.

Når vi ikke klarer os godt i livet, beder vi Gud om at give os succes! …

Hvis Gud ikke er hurtig nok til at efterkomme vores anmodning, bebrejder vi Gud, hader Gud, og ønsker Gud ud af vores liv!

Dagens evangelium viser os, at Jesus ønskede at bringe os tilbage til vores stilling som tjener: tjeneres stilling og pligter er at tjene deres mester:

Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: ”Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.”

Selv Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. ( Filip 2, 6-8)

Herre Jesus

Du er en myndig Gud, men også en ydmyg tjener, du forblev lydig mod Faderen i alle ting. Giv os at blive Dine ydmyge tjenere, og altid tjene Dig helhjertet.

 Amen.¨