Billedresultat for god in grapes farm

Phúc Âm: Mt 21, 28-32

“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”.. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Ðó là lời Chúa.

 Evangelium

Matt 21, 28-32

 

På den tid sagde Jesus til ypperstepærsterne og folkets ældste: v28 Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. v29 Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud.

v30 Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud.

v31 Hvem af de to gjorde deres fars vilje?«

De svarede: »Den første.«

Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. v32 For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

 

Nói và làm

Ngạn ngữ Latin nói: “Operibus credite, et non verbis”. Câu nói này có nghĩa là: “Tin ở việc làm chứ không phải ở lời nói”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể cho chúng ta một câu chuyện thú vị. Câu chuyện về một người cha nhân từ với hai người con.

Điểm phân biệt giữa hai người con : Ai là người vâng lời cha?

Có một sự thay đổi giữa lời nói và việc làm của hai người con.

– Người con thứ nhất nói “không”, nhưng anh ta lại đi làm.

– Người con thứ hai nói “vâng”, nhưng anh ta không đi làm.

Cuối cùng cả chúa Giêsu cùng các thượng tế và kỳ lão đều đi đến một kết luận: hành động mới có giá trị.

“Operibus credite, et non verbis”

“Tin ở việc làm chứ không phải ở lời nói”.

+ Trên trường chính trị, nhiều tổng thống, thủ tướng khi tranh cử thì hứa nhiều điều, nhưng sau khi đắc cử thì họ không thực hiện

+ Trong lãnh vực kinh tế và thương mại: Nhiều công ty, xí nghiệp quảng cáo rằng sán phẩm của họ là tốt nhất, nhưng thực sự không phải thế.

+ Và đối với mỗi người chúng ta:

    – Nhiều lần chúng ta tuyên xưng đức tin, nhưng chúng ta đã sống niềm tin đó chưa?

    – Nhiều lần chúng ta hứa với Chúa, nhưng chúng ta đã thực hiện tất cả những điều ấy chưa?

    – Đối với anh chị em, chúng ta có giữ lời hứa?

Hành động mới có giá trị.

Tin ở việc làm chứ không phải ở lời nói.

Qua lời Chúa hôm nay, ước gì chúng ta là những người con của Chúa. Những người con yêu cha mình và luôn làm theo ý cha.

Ước gì cuộc sống của chúng ta là một chứng nhân cho niềm tin, một niềm tin sống động, một niềm tin được biểu lộ bằng những việc làm tốt của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng để luôn thực thi ý Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm.

Amen.

 

Billedresultat for vườn nho trong kinh thánh

26. Almindelige søndag A

 

At sige og at gøre

En latinsk talemåde siger: “Operibus credite, et non verbis”. Denne sætning betyder: “Tro på arbejde og ikke på ord.”

I dagens evangelium fortæller Matthæus en interessant historie. Historien om en kærlig far med to børn.

Hvis vi skelner mellem de to børn: Hvem er så lydig?

Der er et skift mellem ord og gerninger på de to sønner.

– Den første søn sagde “nej”, men han gik på arbejde.

– Den anden søn sagde “ja”, men han gik ikke på arbejde.

Endelig kom Jesus og ypperstepræsterne og folkets ældste til en konklusion: Det har værdi at gøre noget.

“Operibus credite, et non verbis”

“Tro på arbejde og ikke på ord.”

+ I den politiske verden, før et valg, er der mange præsidenter eller statsministre, som lover mange ting, men efter valget, udfører de det ikke.

+ På økonomiske og handelsmæssige områder reklamerer mange virksomheder og firmaer med, at deres produkt er det bedste, men det er det ikke i virkeligheden.

+ Og for hver af os:

     – Mange gange siger vi “Jeg tror på Gud”, men lever vi, som vi tror?

     – Mange gange har vi lovet Gud meget, men har vi gjort alle disse ting?

     – Over for andre mennesker, har vi så holdt vores løfter?

 

Det har værdi at gøre noget.

Tro på arbejde og ikke på ord.

Gennem Guds ord i dag, ønsker vi, at vi er Guds børn, som elsker vores far og gør vores fars vilje.

Vi ønsker at vores liv er et vidnesbyrd om troen, en levende tro, der er en tro udtrykt i gode gerninger.

Kære Gud, giv os at opgive vores vilje og altid gøre din vilje. Lad os vide at elske dig, ikke kun i ord, men også i gerning.

Amen.

Linh mục Phê rô Nguyễn Kim Thăng