Billedresultat for jesus and  roman coin caesar

Phúc Âm: Mt 22, 15-21

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Matt 22, 15-21

v15 På den tid gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. v16 De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. v17 Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?«

v18 Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? v19 Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar.

v20 Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?«

v21 »Kejserens,« svarede de.

Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!«

Jesus_coin_1

 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A

 

Của César trả cho César, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa

Nếu có dịp đến viện bảo tàng Manchester bên nước Anh, và khi đến ghé thăm khu trưng bày các loại đồng tiền cổ từ thời đế quốc Rôma, ai cũng có thể nhìn thấy đồng tiền Denarius bằng bạc, trên có đúc niên biểu và hình của hoàng đế Roma. Đây là đồng tiền được lưu hành trong nước Do Thái thời Chúa Giêsu. Trên đồng tiền này, có in hình Ce’sar Tiberius, đầu đội vòng hoa như một vị thần, cùng với dòng chữ: “Ce’sar Tiberio, con của thần Augusto”. Cầm đồng tiền ấy trên tay, người ta có thể liên tưởng đến câu chuyện người đàn bà với đồng tiền bị mất; đến dụ ngôn ông chủ vườn nho đã trả lương cho những người thợ làm vườn. Nhất là, người ta có thể liên tưởng đến đồng tiền Chúa Giêsu đã dùng để trả lời cho cả 2 nhóm Pharisêu và Herodes trong Tin Mừng hôm nay.

“Của Cesar, trả về Cesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Trả lời như thế, Chúa Giêsu khẳng định chỗ đứng của Thiên Chúa: “Phải trả cho Ce’sar đồng tiền mang hình ảnh và tên của Ce’sar thế nào, thì cũng phải trả lại cho Thiên Chúa những gì mang dáng hình của Thiên Chúa”.

Trả lời như vậy là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng mỗi người phải chu toàn hai nhiệm vụ.

01- Nhiệm vụ đối với xã hội là “trả cho César” những gì của César.

Sống giữa đời phải hiểu rằng: Quốc gia thì có luật pháp. Vì thế, ai ai cũng phải có trách nhiệm chu toàn bổn phận với xã hội.

02- Nhiệm vụ đối với Thiên Chúa: “trả cho Thiên Chúa” những gì thuộc về Thiên Chúa.

Phải trả lại cho Xê-da đồng tiền mang hình và tên ông, nhưng phải trả lại cho Thiên Chúa những gì là của Ngài, những gì mang hình ảnh Ngài.

Cả vũ trụ: đất, rừng, sông biển, không khí … và muôn sinh vật đều mang dấu ấn của Thiên Chúa. Hãy trả lại cho Thiên Chúa vũ trụ này. Một vũ trụ tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho con người.

Hình ảnh nổi bật nhất là con người, con người là nơi hình ảnh của Thiên Chúa được thể hiện tròn đầy nhất: “Chúng ta hãy dựng con người theo hình ảnh chúng ta” (x. St 1,26). Toàn bộ con người mang dấu ấn của Thiên Chúa. Linh hồn con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa nên linh hồn phải được trả về cho Thiên Chúa. Xúc phạm con người là phạm đến Thiên Chúa.

Qua Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta ý thức bổn phận của mình trong xã hội cũng như trong Giáo hội.

Và ước gì hình ảnh Thiên Chúa ngày càng rõ nét trong cuộc đời chúng ta.

Amen.

 

29. ALMINDELIGE SØNDAG A

 

Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!

Hvis du har muligheder for at komme og besøge Manchesters museet i Storbritannien, og når du besøger udstillingshallens typer af mønter fra det romerske imperium, kan du se sølv denarer mønter med Kejserens billede og indskrift. Dette er den valuta som var i omløb på Jesu tid. På denne mønt, strålede Ce’sar Tiberius guirlander som en gud, sammen med ordene: “Ce’sar Tiberio, søn af Augusto”. Hvis vi holder denne mønt i hånden, kan vi tænke på lignelsen om kvinden med den tabte mønt; lignelsen om vingårdens ejer, der betalter til arbejderen. Især kan vi tænke på mønten Jesus brugte som svar til farisæerne og Herodes i dagens evangelium.

Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!

Når vi hører dette budskab, bekræfter Jesus at Han er i Guds sted: “giv kejseren mønter som bærer billedet og navnet på ham og giv Gud, hvad der hører Gud til”.

Dette betyder at Jesus ønsker at lære os, at hver af os skal opfylde to opgaver.

1- Opgave for samfundet som “giv kejseren, hvad kejserens er”.

Dette betyder at enhver borger i samfundet må forstå, at hvert land har sine love. Derfor bør alle være ansvarlig for opfyldelsen af de sociale forpligtelser.

2- Opgave for Gud som “giv Gud, hvad Guds er”.

Giv kejseren hans mønter med hans billede og indskrift; og giv Gud, hvad Guds er, hvad som er Guds billede.

Nemlig universet fx. jord, skove, floder, hav, luft … og alle skabninger har Guds billede. Lad os giv tilbage til Gud dette univers. Et godt univers, som Gud har givet mennesket.

Det mest slående billede er mennesker. Guds billede udtrykkes mest fuldt afrundede i mennesker: “»Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!” (Gen 1:26). Menneskelige sjæl er skabt i Guds billede, så sjælen skal gives tilbage til Gud. Og så at fornærme folk betyder også at bespotte Gud.

Gennem Guds Ord i dag, lad os være bevidste om vores pligter både i samfundet og i Kirken.

Og ønske at Guds billede vil bliver tydeligere i vores liv.

Amen.