Billedresultat for sct.jean baptiste

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”.

Và bây giờ Chúa là Đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người và quy tụ Israel chung quanh Người, tôi được vinh hiển trước mặt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh tôi, Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15

Đáp: Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng (c. 14a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Chúa đã thử con và đã nhận biết con: Chúa nhận biết con khi con ngồi và khi con chỗi dậy. Từ lâu, Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của con: Chúa thấu suốt đường lối của con rồi. – Đáp.

2) Tâm can con thuộc quyền sở hữu của Chúa; Chúa đã nhận lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng; các việc Chúa làm thật là kỳ diệu. – Đáp.

3) Chúa đã am tường linh hồn con; các xương con không giấu kín trước mặt Chúa, lúc con được tạo thành cách âm thầm, khi con được dệt trong lòng đất. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cv 13, 22-26

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói: “Chúa đã đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: Ta đã gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”. Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 1, 76

Alleluia, alleluia! – Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Người. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66. 80

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà.

Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó.

Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì.

Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó.

Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Đó là lời Chúa.

 

EVANGELIUM

 Luk 1,57-66. 80

Tiden kom , da Elisabeth skulle føde, og hun fødte en søn. Og hendes naboer og slægtninge hørte, hvor stor en barmhjertighed Herren havde vist hende, og de glædede sig med hende.

Den ottende dag kom de for at omskære drengen, og de ville opkalde ham efter hans far, Zakarias.

Da sagde hans mor: »Nej, han skal hedde Johannes.«

De sagde til hende: »Men der er ingen af det navn i din slægt,« og med tegn spurgte de faderen, hvad han ville have, at drengen skulle hedde.

Han bad om en tavle og skrev: »Johannes er hans navn.« Og alle undrede sig.

I det samme fik han atter mund og mæle, og han talte og lovpriste Gud. Alle de omkringboende blev grebet af frygt, og i hele Judæas bjergland talte man om alt dette.

Og alle, der hørte det, tog det til hjerte og sagde: »Hvad skal den dreng mon blive til?« For Herrens hånd var med ham.

Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.

Billedresultat for MARIA VIRGIN VISITE ELISABETH (JEAN BAPTIS

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 

 

Dọn đường Chúa

Mọi người chúng ta đều được hân hạnh có liên hệ với Chúa, bởi vì mọi người chúng ta đều được Chúa tạo dựng và yêu thương.

Nhưng một số người có diễm phúc liên hệ đặc biệt với Chúa, bởi vì đời họ được Chúa can thiệp một cách đặc biệt.

Trong những người đặc biệt đó, có thánh Gioan Baotixita.

 1. Thực vậy, thánh Gioan Baotixita được sinh ra một cách đặc biệt, do phép lạ đặc biệt Chúa ban cho cặp vợ chồng già Dacaria và Elisabet (Lc 1,5-13).
 2. Thánh Gioan Baotixita được thánh hoá một cách đặc biệt, do cuộc thăm viếng của Ðức Mẹ Maria. (Lc 1,39-58).
 3. Thánh Gioan Baotixita được chọn từ nhỏ sẽ là tiên tri của Ðấng Tối cao, có sứ mạng đi trước Chúa dọn đường cho Người (Lc 1,76).
 4. Thánh Gioan Baotixita được mang tên là Gioan, một tên đặc biệt do chính thiên thần đặt cho Ngài (Lc 1,13-63).
 5. Thánh Gioan Baotixita được Chúa huấn luyện một cách đặc biệt nhiều năm trong hoang địa, để tinh thần được vững mạnh trong cầu nguyện và chay tịnh. (Lc 1,80).
 6. Thánh Gioan Baotixita được sai vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt cả về mặt đạo lẫn mặt đời (Lc 3,1-2).
 7. Thánh Gioan Baotixita được trao sứ mạng rao giảng một nội dung đặc biệt. Nội dung đặc biệt đó là sám hối và hy vọng (Lc 3,3-6). Sám hối và hy vọng là cách tốt nhất để dọn đường cho Chúa đến.

 

Mỗi người chúng ta có mặt trên trần gian này đều do tình yêu thương của Thiên Chúa. Và khi gởi chúng ta đến trần gian, Chúa cũng trao cho chúng ta một sứ mạng đó là giới thiệu Chúa cho mọi người.

Xin Chúa giúp để qua cuộc sống của chính mình, chúng ta sẽ đem được nhiều người đến với Chúa.

Và xin Chúa chúc phúc cho những cố gắng của chúng ta.

Amen.

 

  

Johannes Døbers fødsel

Bane Herrens veje.

Vi har alle et forhold til Gud, for vi er alle gudskabte og kærlige.

Men nogle af os har et særligt forhold til Gud, fordi deres liv er sammenflettet med Gud.

Blandt disse særlige mennesker er der Johannes Døber.

 1. Faktisk blev Johannes Døber født på en særlig måde, efter det særlige mirakel, som Gud gav til det gamle par, Zakarias og Elisabeth (Luk 1, 5-13).
 2. Johannes Døber blev specielt helliggjort ved Marias besøg. (Luk 1,39-58).
 3. Johannes Døber blev udvalgt til den højeste profet, hvis mission var at forberede vejen for Herren (Lukas 1, 76).
 4. Johannes Døber blev navngivet Johannes, et særligt navn, der blev givet til ham af englen (Luk 1, 13-63).
 5. Johannes Døber blev specielt uddannet af Herren i ørkenen, således at hans ånd blev styrket i bøn og faste. (Luk 1, 80).
 6. Johannes Døber blev sendt ind i en særlig historisk periode. (Luk 3, 1-2).
 7. Johannes Døber fik til opgave at prædike en særlig besked, hvis indhold er omvendelse og håb (Luk 3, 3-6). Omvendelse og håb er de bedste måder at forberede vejen til Herren på.

Hver af os kommer ind i denne verden, fordi Gud elsker os. Og når Herren sender os til verden, giver Han os også en mission, der introducerer Gud for alle.

Må Gud hjælpe os til, at vi kan bringe flere mennesker til Ham gennem vores liv.

Og må Gud velsigne vores indsats.

 

Amen”.