Billedresultat for TI BUD

LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN KIM THĂNG

 

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 15, 9-17

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

Ðó là lời Chúa.

 Evangelium 

Joh 15,9-17

Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.

Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn.

Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.«

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

Relateret billede

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B

GIỚI RĂN CỦA CHÚA

 

 “Đây là giới răn của Thầy: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Chỉ trong một đoạn văn ngắn, Chúa Giêsu đã nói 10 lần hai chữ “tình yêu” và “yêu thương”

Một tác giả viết về tình yêu như sau:

–           Chuông chỉ là chuông khi nó được gõ lên.

–           Bài ca chỉ là bài ca khi nó được hát,

–           Tình yêu được đặt vào trong trái tim của bạn không phải để ngủ trong đó,

–           Tình yêu chỉ là tình yêu khi nó được trao ban.

Bài Tin Mừng hôm nay minh hoạ cho chúng ta về tình yêu. Tình yêu được trao ban, được lan toả từ một gia đình, gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu tuyệt đối.

Tình yêu Thiên Chúa đã được trao ban trong một gia đình nhân loại. đó là tình yêu trong gia đình Nazareth.

Nhưng tình yêu Thiên Chúa không dừng lại, tình yêu đó tiếp tục trao ban cho các tông đồ và cho nhân loại: “Như Cha đã yêu Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu các con như vậy”.

Và sau hết, tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta để chúng ta biết yêu thương nhau: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta phải yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Hãy yêu như đã được yêu, đó là nội dung chính của bài Tin Mừng hôm nay: “Đây là giới răn của Thầy: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Ước gì chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu.

Xin Chúa giúp cho chúng ta biết yêu mến Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta.

Và ước gì chúng ta biết yêu thương nhau vì Chúa đã yêu thương chúng ta.

  Amen.

  

 6. SØNDAG I PÅSKEN B

 

Herrens bud

 “Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer”.

I bare en kort passage, sagde Jesus 10 gange ordet “elske” og “kærlighed”

 En forfatter skriver som følger om kærlighed:

– Det er en virkelig klokke, når klokken blevet ringet med

– Det er en virkelig sang, når sangen er blevet sunget

– Kærligheden er placeret i dit hjerte, men ikke for at blive der

– Det er en virkelig kærlighed, når kærligheden er blevet givet til andre

Dagens evangelium fortæller os om kærlighed. Kærlighed er at give, at blive spredt i en familie, at være en del af Treenigheden.

Gud er kærlighed. Kærligheden i Treenigheden er absolut kærlighed.

Guds kærlighed blev givet til en familie. Det er kærligheden i familien i ​​Nazareth.

Men Guds kærlighed stopper ikke, Guds kærlighed bliver fortsat givet til apostlene og til menneskeheden: “Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer.”

Og endelig, Guds kærlighed er givet til os, så vi lærer at elske hinanden: “I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer”.

Alle de mennesker, vi møder, skal vi elske, som Gud har elsket os.

Lad os elske hinanden, som vi er blevet elsket, hvilket er hovedindholdet af dagens evangelium: “Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer”.

Må vi vokse i kærlighed.

Må Gud hjælpe os til at elske ham fordi Gud elskede os.

Må vi ønske, at vi elsker hinanden, som Gud har elsket os.

Amen”.

 Billedresultat for love poor