Billedresultat for jesus grapes

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Thăng

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32

Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (c. 26a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. – Ðáp.

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa. – Ðáp.

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 18-24

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 15, 4 và 5b

Alleluia, Alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. – Alleluia.

Billedresultat for jesus grapes

 

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

 

Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.

Joh 15,1-8

På den tid sagde Jesus til sine disciple: ”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.

I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt.

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple”.

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ðức Giêsu là cây nho, chúng ta là cành, cành nào liền với cây mới sinh hoa trái, và cành nào được cắt tỉa lại càng sinh nhiều hoa trái hơn. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1) Xin cho giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân trong Hội thánh/ luôn hiệp thông với Ðức Giêsu nhờ phụng vụ và bí tích, để có thể sinh nhiều hoa trái   trong việc phục vụ và truyền giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2) Xin cho mọi người đang phục vụ trong mọi hoàn cảnh xã hội / biết chấp nhận gian nan thử thách/ để rút tỉa kinh nghiệm và phục vụ kết     quả hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3) Chúa muốn mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn. Xin cho các Kitô hữu luôn sống liên     kết với Chúa, bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

 4) Xin cho những người đau khổ, tật nguyền / những người bị tù đày áp bức / biết hiệp thông với cuộc khổ nạn của Ðức Giêsu/ để góp phần   đền tội cho những kẻ tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  5) Nhành nào sinh bông trái thì được cắt tỉa để sinh bông trái nhiều hơn. Xin cho anh chị em trong cộng đoàn chúng ta/ biết vui lòng đón   nhận mọi đau khổ thử thách như được Chúa cắt tỉa / để có thể sinh hoa trái nhiều hơn trong tình mến Chúa yêu người. Chúng ta cùng         cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa là Cây Nho chúng con là nhành. Xin cho chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, để được sinh hoa trái thiêng liêng là phần thưởng muôn đời. Người là Đấng hằng sống và….

Billedresultat for jesus og church

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B

Hãy ở lại trong Thầy.

Người Do Thái kể lại câu chuyện sau: Một phụ nữ nọ đã từ lâu không đến hội đường. 

Ngày kia, một rabi đến thăm bà. Hai người ngồi trước lò sưởi. Vị rabi không nói lời nào. Một lúc sau, ông lấy một hòn than trong bếp và bỏ ra ngoài. Hai người cùng nhìn hòn than đang chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Một lúc sau, ngừoi phụ nữ lên tiếng: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trở lại hội đường!”

Anh chị em thân mến,

Người đàn bà hiểu rằng nếu bà rời bỏ hội đường thì đời sống tâm linhcura bà sẽ giống như hòn than bị lấy khỏi lò, bị yếu dần và không còn sức sống nữa. Câu chuyện vừa rồi cũng là một minh hoạ cho bài Tin Mừng hôm nay.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ vài ý tưởng chính của Chúa:

    1) Chúa nói: Ngài là cây nho thật. Trong Cựu ước, cây nho được dùng để chỉ dân Israel, nhưng cây nho đó chưa đủ điều kiện để trở thành    cây nho thật vì họ đã bất xứng với tình thương và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Nay Thiên Chúa trồng mồng một cây nho khác là Đức Kito. Ngài là cây nho thật, sẽ trỗ sinh hoa trái theo ý Thiên Chúa.

   2) Chúa Cha là người trồng nho, Ngài sẽ chăm sóc cây nho. Và cây nho phải được cắt tỉa thì mới sinh nhiều hoa trái.

   3) Tuy nhiên, điều kiện cơ bản để một nhánh nho sinh quả là phải liên kết với cây. Nếu không liên kết với cây sẽ bị khô héo như hòn than nếu bị lấy khỏi lò sẽ bị tắt ngấm..

Chỉ trong một đoạn văn ngắn mà Chúa nói đến bảy lần chữ “ở lại”. Khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sẽ sống nhờ sức sống của Chúa.

Anh chị em thân mến,

Qua bài Tin Mừng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta luôn liên kết với Chúa qua kinh nguyện và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng ta có được sức sống dồi dào, và trỗ sinh hoa trái trong đời sống đức tin của chúng ta.

 Amen.

 

Billedresultat for people in church

 

SØNDAG I PÅSKEN B

 Bliv i mig.

 Den følgende historie er fortalt af jøderne:

Der var en kvinde, som i lang tid ikke var kommet i synagogen.

En dag kom der en rabbi for at besøge hende. To mennesker sad foran pejsen. Rabbien sagde ikke et ord. Et øjeblik senere tog han en klump kul ud af pejsen og lagde den ned. To mennesker så på, at kullet skiftede fra rød til sort. Et øjeblik senere sagde kvinden: “Nu forstår jeg, jeg vil vende tilbage til synagogen!

Kære brødre og søstre,

Kvinden vidste, at hvis hun forlod synagogen, ville hendes åndelige liv være som et stykke kul, der blev taget fra pejsen, svækket og ikke længere i live. Historien er også en illustration af evangeliet i dag.

Gennem dagens evangelium deler vi nogle af Guds hovedidéer:

    1) Herren sagde: Han er det sande vintræ. I Det Gamle Testamente blev vintræet brugt til at henvise til israelitterne, men de kvalificerede sig ikke som et sandt vintræ, fordi de var uværdige for Guds kærlighed og omsorg. Nu plantede Gud et andet vintræ, Jesus Kristus. Han er det      sande vintræ, der bærer frugt i Guds vilje.

   2) Faderen, som er vingårdsmanden, vil tage sig af vintræet. Og Han vil rense vintræet, for at det skal bære mere frugt.

   3) Den grundlæggende betingelse er, at grenene skal være forbundet med træet. Hvis de ikke bliver i træet, men kastes væk, visner de som en  klump kul, der bliver taget ud af pejsen, svækket og ikke længere i live.

I denne korte tekst sagde Herren syv gange ordet “bliver i”. Hvis vi bliver i Gud vil vi leve af Guds liv.

Kære brødre og søstre,

Gennem dagens evangelium, lad os altid blive i Gud gennem bøn og sakramenter, især Eukaristien. Takket være det har vi et rigt liv og bærer megen frugt i vores trosliv.

Amen”.