Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh

 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Trong tuần qua, các bài Tin Mừng đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra. Từ những lần thấy Đức Kitô phục sinh hiện ra ấy, các môn đệ đã có những cảm nghiệm sau đây:

  1. Cảm nghiệm đầu tiên là, Đức Kitô đồng hành với họ trên mọi nẻo đường.

Đức Kitô phục sinh không còn bị giới hạn trong không gian. Người có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau: trong vườn, gần mồ chôn Người, bên bờ hồ, nơi các môn đệ đang chài lưới, ở làng Emmaus, trong phòng đóng kín cửa, nơi các môn đệ tụ họp.

  1. Đức Kitô phục sinh Mang đến niềm bình an, tin tưởng.

Biết các môn đệ đang buồn sầu, Đức Kitô phục sinh mỗi lần hiện ra, đều chúc các ông: “Bình an cho các con”.

Maria Mácđala trở nên phấn khởi vui tươi. Tô-ma trở nên tin tưởng. Hai môn đệ Emmau trở nên sốt mến. Tất cả các môn đệ trở nên vững mạnh,

  1. Đức Kitô phục sinh sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng.

Đức Giêsu Phục sinh đã biến đổi toàn bộ cuộc đời các môn đệ. Đức Kitô phục sinh là Tin Mừng lớn lao trọng đại đem lại ý nghĩa cho cuộc đời. Nên các môn đệ không thể không loan báo Tin Mừng đó. Maria lập tức chạy về loan tin cho các môn đệ, mời Phêrô và Gioan đến xem ngôi mộ. Hai môn đệ Emmau lập tức trở về Giêrusalem. Phêrô chạy ra mồ dù còn sáng sớm.

Hôm nay, Đức Kitô phục sinh đang ở bên cạnh chúng ta. Chúa sẽ tuôn đổ Ơn Phục Sinh tràn ngập tâm hồn ta, biến đổi ta nên người mới, tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hi vọng, tràn đầy sự quảng đại và tràn đầy tình yêu mến.

Lạy Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn con được sống lại thật và làm cho chúng con trở nên mnhững tông dồ của Ngài.

  Amen.

  1. SØNDAG I PÅSKEN

Mød den opstandne Kristus

I den forløbne uge blev evangeliet om den opstandne Kristus, der viste sig, præsenteret for os flere gange. I mødet med den opstandne Kristus havde hans disciple følgende oplevelser:

  1. Kristus går med dem ad alle veje.

 Kristi opstandelse er ikke begrænset til et sted. Han kan komme forskellige steder: i haven, nær kirkegården, ved søen, hvor Disciplene var fiskere, i landsbyen Emmaus, mens dørene var lukkede…

  1. Kristi opstandelse bringer fred, glæde og tillid.

Disciplene var triste, hver gang den opstandne Kristus kom, og han sagde til dem: “Fred være med jer.”

Maria Magdalene blev glad. Thomas blev troende. De to disciple fra Emmaus blev hengivne. Alle disciplene blev stærke.

  1. Den opstandne Kristus sendte sine disciple ud for at forkynde evangeliet.

 Jesu opstandelse forvandlede livet for disciplene. Kristi opstandelse er det store evangelium, der giver mening til livet. Så hans disciple kan forkynde evangeliet. Maria løb hjem og sagde til Peter, at han skulle komme og se graven. De to disciple vendte straks tilbage til Jerusalem fra Emmaus. Peter løb til graven tidligt om morgenen.

I dag er det Kristi opstandelse, og han går med os. Herren vil sende påske og fylde vores hjerter, så vi bliver forandrede mennesker, fulde af glæde, fulde af håb og fulde af kærlighed..

Oh, opstandne Kristus, lad min sjæl være virkelig i live og lad os blive dine apostle.

Amen”.