TA LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH-C

Thánh Gioan Bosco, người cha, người thầy và là người bạn của những người trẻ nghèo ở thành phố Turinô nước Ý. Họ yêu quý ngài đến nỗi khi ngài lâm trọng bệnh thì họ tha thiết cầu nguyện cho ngài, có người còn xin Chúa cho mình chết thay ngài. Nhờ những lời cầu nguyện ấy, Thánh Gioan Boscô đã khoẻ lại.

Tình cảm trìu mến ấy không thể có được nếu Gioan Bosco và đám trẻ ấy đã không gần gũi nhau, biết nhau và yêu thương nhau.

Thánh Gioan Boscô đã trở nên một mục tử tốt giữa đoàn chiên là các thanh thiếu niên nghèo. Ngài đã trở nên một mục tử theo gương Chúa Giêsu được thánh Ga trình bày trong Tin mừng hôm nay:

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Thiên Chúa là chủ chiên nhân lành, Người yêu thương mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta đều có chỗ đứng trong trát tim yêu thương của Chúa.

Được thuộc về Chúa Giêsu, được Ngài biết và yêu thương là một hồng ân lớn lao. Ai mà không muốn thuộc về đàn chiên của Chúa! Thế nhưng thế nào là thuộc về đàn chiên Chúa? Muốn thuộc về đàn chiên Chúa thì phải làm sao?

  • Thứ nhất là phải tin vào Ngài: chúng ta gia nhập đoàn chiên Chúa và trở thành tín hữu, nghĩa là người tin.
  • Nhưng tin chỉ mới là bước thứ nhất. Bước thứ hai là phải nghe tiếng Ngài: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta”. Nghe tiếng Chúa Giêsu nghĩa là chú tâm đến những lời Ngài dạy dỗ.
  • Thứ ba là đi theo Ngài: “Chiên của Ta đi theo Ta”. Theo Chúa là thực hành lời Ngài dạy.

Tin Chúa, nghe Chúa và Theo Chúa để được những gì? Đức Ki tô đã trả lời: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28). Đoàn chiên đi theo chủ chiên nhân lành thì đồng cỏ xanh với dòng suối mát chắc chắn phải là đích đến của chúng, vì chủ chiên Giêsu chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Người không những ban cho chúng ta sự sống đời đời mà còn bảo đảm sự sống ấy chắc chắn không thể mất được.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên nhỏ bé để chúng con được nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa.

Giữa một thế giới tranh giành quyền lực, của cải, xin cho chúng con biết chọn Chúa.

Giữa một thế giới chỉ biết tôn thờ vật chất, xin cho chúng con biết yêu mến và tôn thờ một mình Ngài.

Giữa một thế giới chỉ biết chạy theo danh lợi thú, xin cho chúng con luôn đi theo Chúa là chủ chiên nhân lành của cuộc đời chúng con mà thôi. Amen.

  1. SØNDAG I PÅSKEN-C

Jeg er den gode hyrde

Sankt Johannes Bosco var far, lærer og ven til de fattige børn i byen Torino i Italien. De elskede ham så meget. Da han blev alvorligt syg, bad de meget for ham, nogle mennesker bad endda Gud om, at de kunne dø for ham. Gennem deres bønner blev Sankt Johannes Bosco rask igen.

Hvis Johannes Bosco og børnene ikke boede sammen, lærte hinanden at kende og elskede hinanden, var der ingen kærlighed i deres liv.

Sankt Johannes Bosco var en god hyrde iblandt flokken af dårlig ungdom. Han blev præst for at følge Jesus som evangelisten Johannes præsenterer i dagens evangelium:

“Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig” (Joh 10,27). Gud er den gode hyrde, Han elsker hver enkelt af os, hver af os har en plads i Hans kærlige hjerte.

At tilhøre Jesus, at kende ham og at elske ham er en stor nåde. Hvem ønsker ikke at tilhøre Herrens flok! Men hvordan er det at tilhøre Herrens flok? Hvis vi ønsker at tilhøre Guds flok, hvad skal vi så gøre?

  • Den første ting er at tro på ham: vi skal slutte os til flokken af Guds børn og blive kristne mennesker, dvs. troende.
  • Men at blive troende er kun det første skridt. Det andet skridt er at høre Ham: “Mine får hører min røst.” At høre Jesus betyder at være opmærksom på de ord, han underviste i.
  • Den tredje ting er at følge ham: ”De følger mig.” At følge Guds ord betyder at gøre Hans vilje.

Når vi tror på Gud, hører Gud og følger efter Gud, hvad får vi så? Jesus Kristus svarede: “Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd” (Joh 10,28). Når flokken følger den gode hyrde, så kommer den til de grønne enge med kølige kilder, fordi Jesus er hyrden: ”Vejen, Sandheden og Livet.” Han giver os ikke kun evigt liv, men sikrer, at vi ikke kan blive revet ud af hans hånd.

Herre, hjælp os til at blive små i Dine kærlige hænder.

Midt i en verden af kamp om magt og rigdom, fortæl os, hvordan vi vælger Dig.

Midt i en verden, der kun tilbeder det materielle, lad os kende til kærlighed og tilbede Dig alene.

Midt i en verden, der løber efter berømmelse eller underholdning, lad os altid følge Dig som den gode hyrde i vores liv.

Amen.