Đón nhận ơn Phục Sinh

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Sau khi Đức Kitô phục sinh, các môn đệ biến đổi lạ lùng. Maria Mácđala trở nên phấn khởi vui tươi. Tô-ma trở nên tin tưởng. Hai môn đệ Emmau trở nên sốt mến. Tất cả các môn đệ trở nên vững mạnh, từ ích kỷ trở nên quảng đại, từ chia rẽ trở nên đoàn kết yêu thương, từ khép kín trở nên cởi mở với mọi người.

Chúa Phục sinh đổ vào tâm hồn các ngài một nguồn sống mới. Tâm hồn các ngài được ơn phục sinh. Ơn phục sinh được tóm tắt trong một câu ngắn gọn: “Ông đã thấy và ông đã tin”.

 Nhờ đâu các ngài đã thấy?

Các ngài đã thấy nhờ gắn bó với Chúa. Thương nhớ Thày, nên khi ngày Sabbat vừa chấm dứt các ngài đã vội vã ra thăm mộ Thày. Các ngài không đi, nhưng chạy. Các ngài muốn ở bên Chúa. Các ngài muốn kết hiệp với Chúa.

Các ngài đã thấy vì đã biết dứt bỏ quá khứ. Khi nhìn vào mộ, các ngài thấy gì? Các ngài không thấy gì hết! Ngôi mộ trống rỗng. Không có gì, nhưng các ngài thấy tất cả. Nếu xác Chúa còn đó thì có nghĩa là Chúa vẫn còn trong thế giới kẻ chết. Mộ trống là ngôi mộ chứa đầy niềm hi vọng. Ngôi mộ trống là một khởi điểm mới. Các ngài hiểu rằng không nên gắn bó với xác chết nhưng nên gắn bó với Đức Kitô đang sống. Không nên gắn bó với quá khứ chết chóc, nhưng nên gắn bó với tương lai tràn đầy sự sống.

Các ngài đã thấy vì đã nhìn với ánh mắt tin yêu. Là người gần gũi, quen biết các thói quen của Thày, thánh Gioan lập tức nhận ra dấu vết Người để lại. Khăn liệm được xếp đặt gọn gàng chứng tỏ bàn tay Người tự xếp đặt. Người tự xếp đặt tức là Người đang sống. Người bỏ khăn liệm vì Người không còn trong thế giới kẻ chết.

Hôm nay, Đức Kitô phục sinh đang tuôn đổ ơn lành xuống cho ta. Để đón nhận được ơn lành của Người, ta hãy học tập nơi các môn đệ, biết tha thiết gắn bó với Người trong lúc vui cũng như lúc buồn, biết dứt khoát với quá khứ tội lỗi, lười biếng và biết nhìn thế giới bằng ánh mắt tin yêu.

Với những phấn đấu như thế, ta sẽ đón nhận được ơn Chúa Phục sinh. Chúa sẽ tuôn đổ Ơn Phục Sinh tràn ngập tâm hồn ta, biến đổi ta nên người mới, tràn đầy niềm vui, tràn đầy niềm hi vọng, tràn đầy sự quảng đại và tràn đầy tình yêu mến.

Lạy Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn con được sống lại thật.

 Amen.

PÅSKEDAG

Modtagelse af Nåden i Kristi opstandelse

Efter Kristi opstandelse, gennemgik disciplene en forunderlig transformation. Maria Magdalene blev glad. Thomas blev selvsikker. De to disciple fra Emmaus blev hengivne. Alle disciplene blev stærke, de egoistiske blev gavmilde, de splittede viste solidaritet og kærlighed, de gik fra det lukkede til at blive åbne for alle.

Herrens Opstandelse indgød nyt liv i deres sjæl. Deres sjæl genopstod. Nåden i Kristi opstandelse er opsummeret i en kort erklæring: “Han så, og han troede.”

Hvordan har de set?

De har set ved at røre ved Herren. De manglede deres Mester, så da sabbatten var forbi, kom disciplene og besøgte ham. De kunne ikke gå, men løb. De ønskede at være sammen med Herren. De ønskede forening med Gud.

De har set, fordi de forlod fortiden. Da de så ind i graven, så de så ingenting? De kunne ikke se noget! Graven var tom. Intet, men de fandt det hele. Hvis Jesus havde været i graven, ville det have betydet, at han stadig var i dødens verden. Den tomme grav er graven fyldt med håb. Den tomme grav er en ny begyndelse. De skal forstå, at de ikke skal røre kroppen, men skal holde sig til den levende Kristus. De må ikke holde sig til den døde fortid, men skal røre ved fremtiden fuld af liv.

De har set, fordi de har set med tro og kærlighed. Johannes kendte Jesu vaner, fordi han havde boet sammen med ham, så derfor genkendte han straks sporene. At ligklædet var pænt arrangeret, beviste, at Jesus selv havde lagt det sammen. Han havde selv forberedt nyheden om, at han er i live. Stenen var væk, fordi han ikke længere var i de dødes verden.

I dag er det Kristi opstandelse, og han sender velsignelser til os. For at modtage disse velsignelser, lad os lære fra disciplene, hvordan de holdt med ham i gode og i dårlige tider, så vi holder op med at synde og ser verden med tillidsfulde øjne.

Således vil vi modtage opstandelsens nåde. Herren vil sende påske og fylde vores hjerter, så vi bliver forandrede mennesker, fulde af glæde, fulde af håb og fulde af kærlighed..

Oh, opstandne Kristus, lad min sjæl være virkelig i live.

 

Amen”.