Billedresultat for jesus and people

Phúc Âm: Mt 14, 22-33

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Matt 14, 22-33

Efter at skarerne var blevet mætte, nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod.

Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen.

Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt.

Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«

Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.« Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!«

Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?«

Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds søn.«

Relateret billede

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

 Chúa Giêsu là chỗ dựa của chúng ta.

Sau phép lạ bánh hóa nhiều Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ lên đường. Lúc bấy giờ trời đã về chiều và gió đã nổi lên. Vượt biển trong tình trạng đó sẽ không thể nào tránh khỏi vất vả và mệt nhọc. Đang lúc vật lộn với sóng gió, Chúa Giêsu thân hành hiện đến để an ủi và giúp đỡ các ông.

Chúa muốn nói gì qua bài Tin Mừng hôm nay?

Trước hết đối với Phêrô: ông đã tỏ ra yêu mến và nhiệt thành đối với Chúa, nhưng việc xin phép lạ vô cớ đã tỏ ra ông là người hấp tấp thiếu suy xét. Để cho ông một bài học, Chúa đã để ông lảo đảo đến sắp chìm. Nhưng nhờ lòng tin mạnh mẽ, trong lúc nguy cơ ông đã kêu cầu Chúa và Chúa đã giơ tay cho ông nắm lấy. Như thế, Chúa muốn bảo ông hãy tin tưởng vào Chúa và chỉ nhờ một mình Ngài, ông mới được đứng vững. Ông chỉ được cứu thoát nếu biết nắm chặt vào bàn tay Chúa.

Tiếp đến là đối với Giáo Hội. Con thuyền của các tông đồ là hình ảnh tượng trưng cho Giáo Hội, trong đó Phêrô là người đứng đầu. Giáo Hội giống như một con thuyền, vượt biển giữa bão táp. Có những khó khăn từ bên ngoài, khác nào những trận cuồng phong thổi ngược. Các tông đồ đã phải cực nhọc chèo chống đến nỗi phải thốt lên: “Lạy Chúa,  xin hãy cứu chúng con kẻo chúng con chết mất”.

Chúa Giêsu đã đến, Ngài khiến sóng gió phải yên lặng và đưa con thuyền tới bến bình an. Chúa luôn bảo vệ Giáo Hội Ngài cho dù cuồng phong và sóng gió có thổi mạnh.

Và sau cùng là đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta là một phần tử của Giáo Hội. Chúng thường gặp phải những khó khăn, những giông tố từ bên trong cũng như bên ngoài. Chúng khiến cho chúng ta có cảm giác bị bỏ rơi và chìm mất. Tuy nhiên, Chúa luôn nâng đỡ và cứu giúp, nếu chúng ta biết tin tưởng chạy đến với Ngài. Bão táp sẽ qua, cuồng phong sẽ dứt và chúng ta sẽ được sống trong tình thương và sự an bình của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

Chỉ có Chúa và duy chỉ có một mình Chúa mới là điểm tựa duy nhất cho nhân loại đang chơi vơi, chao đảo giữa biển đời.

Xin soi sáng cho nhân loại hôm nay khám phá ra bàn tay đầy quyền năng của Thiên Chúa. Bàn tay yêu thương đang vươn ra để che chở và cứu vớt mọi người.

Và xin cho chúng con được trở thành bàn tay nối dài của Chúa, sẵn sàng đưa ra nắm lấy những bàn tay khác đang gặp sóng gió gian nan.

Amen.

 

19.Almindelige søndag A

 

Jesus er vor grundpille.

Efter at skarerne var blevet mætte, nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred. Om eftermiddagen begyndte det at blæse meget og vinden tog til. Det var svært at sejle over søen, og anstrengende og trættende at kæmpe mod bølgerne. Mens de kæmpede mod bølgerne, kom Jesus og hjalp dem.

Hvad ønsker Gud at sige gennem evangeliet i dag?

Først til Peter: Han har vist kærlighed og nidkærhed for Gud, men han vil have miraklerne bevist, og viser en impulsiv hensynsløshed. Jesus vil give ham en lærestreg, da han begyndte at synke. Takket være en stærk tro, mens risikoen var størst, råbte han til Herren. Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham. Således ønsker Gud at fortælle ham, at han skal stole på Gud, og kun gennem ham alene er han i stand til at blive reddet. Han ville kun blive reddet, hvis han tog fat i Jesus hænder.

Dernæst til Kirken. Båden med apostlene er symbol på Kirken, hvor Peter er hovedet. Kirken er som en båd, der krydser mellem storme. Der er eksterne vanskeligheder, som når orkaner blæser den modsatte vej. Apostlene havde vanskeligheder med sejlet, og de råbte: “Herre, frels os, ellers vil vi dø.”

Jesus kom, Han beordrede bølgerne til at være stille og tage båden til kaj i fred. Gud beskytter altid sin kirke på trods af orkaner og kraftige storme..

Og endelig, til hver af os. Hver af os er en del af Kirken. Vi møder ofte vanskeligheder, storme indefra såvel som udefra. De får os til at føle os forladte og synkende. Men Gud kommer altid for at hjælpe, hvis vi har tillid til ham. Stormen vil passere, orkanen vil ende, og vi vil leve i kærlighed og Guds fred.

Kære Jesus,

Kun Gud og kun Gud alene er den eneste grundpille for menneskeheden.

Oplys menneskeheden i dag om Guds mægtige hånd. En kærlig hånd, der beskytter og redder mennesker.

Ønsk, at vi vil være Guds udvidede hånd, klar til at række ud efter næsten, når de oplever turbulente storme.

Amen.