Billedresultat for vatican CHURCH

 

Phúc Âm: Mt 16, 13-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Ðó là lời Chúa.

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

 

Giáo Hội Chúa Kitô.

“Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Với lời này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội Thánh của Ngài.

Một Hội Thánh của Thiên Chúa.

Hội Thánh của Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa thiết lập. Ðức Giê su xác định đây là “Hội Thánh của Thày”.

Hội Thánh của Thiên Chúa nên sống bằng sức sống của Thiên Chúa chứ không bằng sức sống của con người.

Thật vậy, Hội Thánh phải đương đầu với những khó khăn thử thách bên ngoài. Biết bao vua chúa đã muốn triệt hạ Hội Thánh khi Hội Thánh. Có những yếu đuối từ trong nội bộ. Biết bao lần chia rẽ, phân ly. Biết bao lỗi lầm tai hại tưởng như khiến Hội Thánh đổ nát.

Nhưng Hội Thánh vẫn đứng vững với thời gian. Vì đó là Hội Thánh của Thiên Chúa.

 

Một Hội Thánh cho con người.

Ðức Giêsu xây dựng Hội Thánh trên nền đá Phêrô. Phêrô vốn là một người yếu đuối, lầm lỗi.

Nền móng tượng trưng cho cả tòa nhà. Nền tảng Phêrô là một con người yếu đuối cũng như cả Hội Thánh gồm những con người mỏng giòn.

Chúa dùng người yếu đuối để qui tụ những con người yếu đuối. Chúa sử dụng những phương tiện của con người để nâng đỡ con người.

Cũng  như thánh Phêrô, chúng ta được Chúa chọn làm “viên đá” để xây dựng Hội Thánh.

Từ ngày được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được liên kết với Chúa Giê-su là “viên đá đỉnh góc” (Mt 21,42), để cùng nhau xây lên Đền thờ Thiên Chúa, như lời thánh Phê-rô: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên Đền thờ thiêng liêng” (1Pr 2,5)

  • Vì Hội Thánh là chính chúng ta, những con người mỏng giòn, nên ta cần khiêm nhường.
  • Vì Hội Thánh là cho con người nên chúng ta cần có thái độ cảm thông. Biết mình yếu đuối, chúng ta sẽ dễ cảm thông với những yếu đuối của anh em.
  • Vì Hội Thánh là của Chúa nên chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Biết mình u mê, chúng ta sẽ để Chúa hướng dẫn cuộc đời.

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đã giúp sức cho thánh Phê-rô làm tròn vai trò của người trong Hội Thánh thì xin Chúa cũng nâng đỡ và giúp sức để chúng con chu toàn vai trò của mình trong Hội Thánh hôm nay.

Amen.

 

Billedresultat for st peter

21.Almindelige søndag A

 

Kristi Kirke.

“Du er Peter og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke”. Med disse ord, etablerede Jesus sin Kirke.

En Guds Kirke.

Guds Kirke, fordi Gud selv har etableret den. Jesus definerede det som “min Kirke”.

Guds Kirke skal leve med Guds liv, ikke med menneskers liv.

Faktisk skulle Kirken klare mange eksterne udfordringer. Mange konger ønskede at ødelægge Kirken. Der var svagheder indefra. Og mange gange splittende svagheder. Der er så mange fejl, at mange mennesker tror, at Kirken er ved at bryde sammen.

Men Kirken står stadig gennem tiden. Fordi det er Guds Kirke.

En Kirke for mennesker.

Jesus byggede Kirken på klippen Peter. Peter, som var et svagt menneske med mange fejl.

Fundamentet bærer bygningen. Peter er et svagt menneske, og Kirken omfatter mange svage mennesker.

Gud bruger de svage til at samle dem, der er svage. Gud bruger menneskelige midler til at støtte mennesker.

Ligesom Peter, er vi Guds udvalgte “sten” til at bygge Kirken.

Da vi modtog dåbens sakramente, blev vi forbundet med Jesus som “hovedhjørnesten” (Matt 21,42), til sammen at opbygge Guds Kirke, med St. Peters ord: “Lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus” (1 Pet 2,5)

  • Fordi kirken er os, skrøbelige mennesker, har vi brug for ydmyghed.
  • Fordi kirken kommer med mennesker, har vi brug for at have en empatisk holdning. Når vi ved, at vi er svage, vil vi sympatisere med svage mennesker.
  • Fordi kirken er Guds Kirke, må vi stole helt på Gud. Når vi ved, at vi er uvidende, vil vi lade Gud lede vores liv.

Herre Jesus,

Du har hjulpet Peter til at opfylde sin rolle i din Kirke, vi beder Dig om at hjælpe og støtte vores indsats for at vi kan opfylde vores rolle i Kirken i dag.

Amen.