Phúc Âm: Mt 16, 13-19

“Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Ðó là lời Chúa.

EVANGELIUM 

Matt 16,13-19

På den tid, da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?«

De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.«

Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«

Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.«

Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.«

Relateret billede

 

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Tông Đồ của Chúa

 

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài là hai cột trụ của Giáo Hội, nhưng cũng là hai con người với nhiều khác biệt nhau.

– Một người xuất thân là một dân chài, quê mùa, nóng nảy.

– Người kia xuất thân là một người học rộng, hiểu sâu.

Các ngài có những đường hướng hoạt động khác nhau:

– Chúa đã dùng thánh Phêrô để rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái.

– Nhưng Chúa dùng thánh Phaolô để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại.

Các ngài có những khác biệt, nhưng các ngài có một điểm chung là các ngài đã được gặp Chúa:

– Phêrô thực sự khám phá ra Đức Kitô sau ba lần chối thầy.

– Phaolô nhận biết Đức Kitô sau những lần truy lùng các môn đệ của Chúa.

– Phêrô nhận ra tình yêu của Chúa qua những giọt nước mắt sám hối.

– Phaolô nhận ra Chúa Giêsu sau khi ông bị ngã ngựa.

Nhưng Phêrô và Phaolô đã gặp gỡ nhau trong tình yêu của Chúa, các ngài đã bổ túc cho nhau để xây dựng Giáo Hội của Chúa.

Anh chị em thân mến,

Hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô là hình ảnh đa diện phong phú của Giáo Hội.

Giáo Hội cũng gồm những con người khác nhau, trình độ khác nhau, tính tình khác nhau và sống trong những  môi trường xã hội khác nhau.

Và trong những con người khác nhau đó, có chúng ta.

– Trong những hoàn cảnh khác nhau của chúng ta, Thiên Chúa đã yêu thương và kêu gọi chúng ta làm môn đệ cho Chúa.

– Chúng ta cũng có những thiếu sót, yếu hèn như các Tông đồ nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Và Chúa muốn sử dụng những thiếu sót, giới hạn của chúng ta để làm nổi bật sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài.

Ước gì chúng ta biết noi gương hai thánh Tông đồ để bổ túc cho nhau và cùng nhau xây dựng Giáo Hội của Chúa.

Xin hai Thánh Tông đồ giúp để chúng ta có được sự nhiệt thành như các ngài.

Và xin Chúa chúc phúc cho những cố gắng của chúng ta.

Amen.

Peter og Paul, apostle

Guds Apostle

 

I dag fejrer Kirken festen for de hellige apostle Peter og Paulus. De er de to grundpiller i Kirken, men de er også to meget forskellige personer.

– Den ene mand var født som fisker, bondsk og pirrelig.

– Den anden mand er en kyndig mand med dyb forståelse.

De har forskellige opgaver:

– Gud brugte Peter til at prædike evangeliet for jøderne.

– Men Gud brugte Paulus til at forkynde evangeliet for hedningerne.

De er forskellige, men de har én ting til fælles, og det er, at de møder Gud:

– Peter lærer Kristus bedre at kende, efter at han tre gange har fornægtet sin lærer.

– Paulus lærer Kristus at kende, efter han har søgt efter og arresteret Herrens disciple.

– Peter forstod Guds kærlighed gennem tårer og blev omvendt.

– Paulus genkendte Jesus, efter han faldt fra sin hest.

Men Peter og Paulus mødte hinanden i Guds kærlighed, de supplerer hinanden for at opbygge Guds Kirke.

Kære brødre og søstre,

Apostlene Peter og Paulus er et rigt, mange-facetteret billede på Kirken.

Kirken omfatter også forskellige mennesker, forskellige niveauer, forskellige personligheder, der lever i forskellige sociale miljøer.

Og iblandt forskellige mennesker, har vi følgende:

– Under forskellige omstændigheder har Gud elsket og kaldet os for at gøre os til sine disciple.

– Vi har også mangler og svagheder som apostlene, men Gud elsker os stadig. Og Gud ønsker at bruge disse vores mangler og begrænsninger til at fremhæve sin magt og visdom.

Jeg ønsker, at vi kunne efterligne apostlene for at supplere hinanden og samarbejde om at bygge Guds kirke.

Må de to apostle hjælpe os, så vi har entusiasme, som de havde.

Og må Gud velsigne vores indsats.

Amen”.