Billedresultat for jesus transfiguration

 

LINH MỤC PHÊ RÔ NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18

“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.
Bài trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.
Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.
Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát”.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)
Xướng: 1) Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? – Ðáp.
2) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.- Ðáp.
3) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. – Ðáp.
4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! – Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 3, 17 – 4, 1

“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người”.
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.
Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.
Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.
Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
 
Hoặc đọc bài vắn sau đây: Pl 3, 20 – 4, 1
Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.
Ðó là lời Chúa.
 
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Billedresultat for jesus transfiguration

 

Phúc Âm: Lc 9, 28b-36

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Ðó là lời Chúa.

Evangelium
Luk 9, 28b-36

På den tid skete det, at Jesus tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. v29 Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. v30 Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias, v31 der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. v32 Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn; men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham.
v33 Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus: »Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. v34 Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdede, da de kom ind i skyen.
v35 Og der lød en røst fra skyen: »Det er min udvalgte søn. Hør ham!« v36 Og da røsten lød, var kun Jesus at se.
Disciplene tav stille med det; og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set.

Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin.
1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Chúa Kitô chịu chết và sống lại cứu chuộc loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận Chúa Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2- Trước khi chịu khổ hình Thập giá / Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian / được nhìn thấy vinh quang trong Thánh giá / và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3- Trong đời sống thường ngày / con người gặp biết bao nhiêu là thử thách gian truân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời / được ánh vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô soi sáng đỡ nâng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Chúa Giêsu biến hình sáng láng để dạy chúng ta vác thánh giá theo Chúa. Xin cho chúng ta hằng ngày sẵn lòng chịu gian nan khốn khó vì Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
5. Chúa Cha đã công nhận Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu và dạy chúng ta vâng nghe Lời Người. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa Giêsu dạy, nhứt là trong mùa chay thánh nầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô Con Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự chiến thắng của Người. Xin cũng ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúng con cầu xin…

 

Billedresultat for jesus transfiguration

 

Chúa Nhật II Mùa Chay C

Biến hình
Tin Mừng hôm nay tường thuật một cảnh tượng vừa vĩ đại, vừa huyền diệu về việc Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín. Qua cuộc biến hình, chúng ta có thể tìm thấy vài bài học quan trọng.
01. Bài học đầu tiên: Chúa muốn dạy các môn đệ và cũng như chúng ta biết rằng, phải qua đau khổ mới đến vinh quang, Chúa sắp chịu chết nhưng Chúa sẽ phục sinh.
Do đó, muốn được vinh quang với Chúa, chúng ta phải biết chấp nhận những hy sinh, những thánh giá trong cuộc sống.
02. Bài học thứ hai là hãy vâng nghe lời Chúa: Khi các môn đệ đề nghị dựng ba lều thì Chúa Giêsu không nói gì cả, ngoại trừ tiếng nói của Thiên Chúa Cha: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”
Như vậy, nghe Lời Chúa là điều quan trọng và là điều làm đẹp lòng Chúa.
Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe: Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính. Chúa chúc phúc cho ông, và cho ông trở nên cha của một dân tộc vĩ đại.
Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta nghe Lời Chúa, chúng ta cũng không cần dựng cho Chúa những cái lều nhưng chúng ta có thể xây dựng một căn lều trong tâm hồn, để mỗi người chúng ta sẽ trở thành đền thờ của Thiên Chúa
03. Bài học thứ ba chúng ta có thể rút ra từ cuộc biến hình là: Nhờ phép Rửa tội, chúng ta cũng làm một cuộc biến hình và chúng ta trở nên giống Chúa.
Nhưng chúng ta đừng quên bài học I: để trở nên giống Chúa chúng ta phải trải qua những đau khổ của thập giá.
Hôm nay, khi chiêm ngưỡng việc Chúa biến hình, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta cũng biết biến đổi tâm hồn để trở nên giống Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta cũng biết dùng những hy sinh hằng ngày để cùng đồng hành với những đau khổ của Chúa trong mùa Chay này.
Ước gì chúng ta luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha vì chúng ta đã vâng nghe lời Đức Giêsu, con của Ngài.
Amen.

2. Søndag i Fasten C

Forklarelse
Dagens Evangelium fortæller om en stor og magisk forestilling, hvor Jesus forvandles for øjnene af sine tre disciple. Gennem forklarelsen, kan vi finde et par vigtige ting.
For det første: Herren ønskede at undervise sine disciple og også os ved at gå gennem elendighed til sejr. Han er ved at dø, men Han vil genopstå.
Derfor, hvis vi ønsker at sejre med Ham, må vi acceptere ofret og korset i vores liv.
02. For det andet: Vi skal adlyde Guds ord: Da disciplene foreslår at bygge tre hytter, siger Jesus ikke noget, men de hører Faderens stemme: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«
Således er det at lytte til Guds ord vigtigt og behageligt for Gud.
I den første læsning hørte vi: Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed.Gud velsignede ham, og han blev far til en stor nation.
Vi har, hvis vi lytter til Guds ord, ikke brug for at bygge hytter til Gud, men vi kan bygge os selv til en hytte for sjælen, så hver enkelt af os bliver Guds tempel.
03. For det tredje: Gennem forklarelsen uddrager vi læren: Gennem dåben, bliver vi også forvandlede og bliver som Gud.
Men lad os ikke glemme den første ting: for at blive som Gud, skal vi gå gennem korsets lidelse.
I dag, når vi beundrer Herrens forklarelsen, beder vi Gud om at hjælpe hver enkelt af os med at forvandle vores sjæl, så vi bliver som Ham.
Må Gud hjælpe os til at bruge vores daglige ofre, så vi ledsager Herren i hans lidelser i fasten.
Vi ønsker altid at behage Gud Fader, så vi adlyder Jesu ord, hans Søn.
Amen.