Billedresultat for JESUS TEMPTATION

LINH MỤC PHÊ RÔ NGUYỄN KIM THĂNG

 

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 4-10
Bài trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đãnghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con” Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Ðó là lời Chúa.
 
Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân (x. c. 15b).
Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài.

Ðáp:
2) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn
ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn
trên khắp nẻo đường. – Ðáp.
3) Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ
mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giao long. – Ðáp.
4) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người
nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người
trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. – Ðáp.
 

Bài Ðọc II: Rm 10, 8-13
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn”
Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

Ðó là lời Chúa.
 
Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên
Chúa phán ra.
 
Phúc Âm: Lc 4, 1-13
“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi” Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp
lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium
Luk 4, 1-13
På den tid vendte Jesus tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen  i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult.  Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.«  Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ «  Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger  og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.« Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹« Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra.  For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og: De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.« Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid.

 

Billedresultat for the last temptation of christ jesus christ

 

Chúa Nhật I Mùa Chay

Cám Dỗ
Một cuốn phim đã gây xôn xao dư luận vào năm 1989, đó là phim “Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa” (The last temptation of Christ, phỏng theo quyển tiểu thuyết cùng tên, của nhà văn Hy lạp Nikos Kazantzakis). Cuốn phim mô tả lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Ngài đã ngất đi và thấy mình rời khỏi thánh giá để sống một cuộc sống bình thường. Ngài đi tìm Mađalêna, cưới nàng làm vợ. Sau đó lại đến với hai chị em Matta và Maria và cũng cưới luôn hai chị em này làm vợ. Ngài có rất nhiều con và sống rất hạnh phúc…
Thực ra, nếu chúng ta đọc hết quyển tiểu thuyết thì chúng ta sẽ thấy chẳng có gì xúc phạm cả. Tuy tác giả có nói Chúa Giêsu rời thập giá và cưới 3 người vợ, có nhiều con, nhưng đó chỉ là một cơn cám dỗ của Chúa thôi. Cuối cùng Chúa đã không theo cám dỗ đó. Ngài tỉnh dậy vẫn thấy mình đang bị treo trên thánh giá, và Ngài hô lên một tiếng kêu chiến thắng “Thế là đã hoàn tất”, rồi Ngài tắt thở. Nikos Kazantzakis cũng nói rõ quan điểm của ông khi viết quyển truyện này: Ông tin Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người, và ông muốn nhìn Ngài dưới khía cạnh con người. Ông muốn tưởng tượng những cám dỗ và những chiến đấu vô cùng ác liệt mà con người Giêsu đã phải đương đầu, và đã anh dũng chiến thắng như thế nào.

Những cơn cám dỗ mà Đức Giêsu chịu trong bài Tin Mừng hôm nay là tiêu biểu cho những cám dỗ mà chúng ta có thể gặp.
– Cám dỗ thứ nhất (biến đá thành bánh) là tiêu biểu cho cám dỗ chỉ đi tìm những nhu cầu vật chất cho thân xác.
– Cám dỗ thứ hai (nhìn xuống các nước thiên hạ) là tiêu biểu cho lòng ham muốn quyền hành theo kiểu thế gian.
– Cám dỗ thứ ba (nhảy từ nóc đền thờ) là tiêu biểu cho lòng ham muốn được nổi tiếng, làm phép lạ để được khen ngợi, tôn vinh.
Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ để trở nên mẫu mực cho con người chúng ta, và để con người chúng ta can đảm hơn trong khi chiến đấu với những cơn cám dỗ của chúng ta.
1. Đã là con người thì phải bị cám dỗ. Chúa Giêsu vì mang thân xác con người nên cũng bị cám dỗ.
2. Cám dỗ chưa phải là tội khi chúng ta chưa làm theo.
3. Vậy cần phải có những cám dỗ để rèn luyện chúng ta và để chứng tỏ lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa.
4. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi chúng ta gặp cám dỗ. Do đó, khi chúng ta không thể chống trả với cám dỗ thì hãy đến với Chúa để xin Ngài giúp đỡ chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng những cơn cám dỗ của Satan, xin giúp chúng con can đảm lướt thắng những cạm bẫy trong cuộc đời.
Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ có Chúa mới là niềm vui và là hạnh phúc đích thực của đời chúng con. Amen.

1. Søndag i Fasten

Fristelsen
I 1989 forårsagede en film et ramaskrig, det var filmen “Den sidste fristelse” (The Last Temptation of Christ, efter den græske forfatter Nikos Kazantzakis’ roman af samme navn).
Filmen beskriver den tid, hvor Jesus blev korsfæstet på korset. Han gik i koma på korset, og så hvordan han forlod korset for at leve et normalt liv. Han mødte Magdalene og giftede sig med hende. Derefter vendte han tilbage til søstrene Martha og Maria og giftede sig også med dem. Han fik mange børn og levede et lykkeligt liv.
Hvis vi læser romanen, vil vi se, at Nikos Kazantzakis ikke krænker Jesus. Forfatteren fortæller, at Jesus forlod korset, blev gift med tre koner og fik flere børn, men det er kun en fristelse. Til gav Herren ikke efter for denne fristelse. Han vågnede op og så, at han stadig hang på korset, hvorefter han råbte et sejrsråb »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Nikos Kazantzakis gav også udtryk for sine egne synspunkter, da han skrev denne bog: Han mener, at Jesus både er Gud og menneske, og han ønskede at se ham under det menneskelige aspekt. Han ønskede at forestille sig de fristelser og den hårde kamp, som manden Jesus blev konfronteret med, og modigt overvandt.
Fristelsen, som Jesus bliver udsat for i dagens evangelium, repræsenterer de fristelser, som vi kan støde på.
– Den første fristelse (sten blev brød) er typisk for fristelsen til at kun søge kroppens fysiske behov.
– Den anden fristelse (at blive vist alle Verdens Riger) er typisk for at ønske magt over det verdslige liv.
– Den tredje fristelse (at kaste sig fra taget af templet) er typisk for ønsket om at blive berømt, at gøre mirakler, at blive rost og herliggjort.

Jesus blev fristet for at blive en model for os, så vi kan være mere modige, når vi bekæmper vores fristelser.

1. Når vi er mennesker, så bliver vi fristede. Jesus havde en menneskelig krop, så han skulle også blive fristet.
2. En fristelse er ikke synd, når vi ikke giver efter for den.
3. Så vi skal blive fristede til at træne os selv og at vise vores loyalitet over for Gud.
4. Gud opgiver os aldrig, når vi bliver udsat for fristelse. Derfor, når vi ikke kan modstå fristelsen, skal vi gå til Gud for at bede ham om at hjælpe os.
Herre, du har vundet over Satans fristelser, hjælp os med modigt at overvinde faldgruberne i livet.
Gør os altid overbeviste om, at kun du er glæden og den sande lykke i vores liv.
Amen.