Billedresultat for 10 BUD

 

Phúc Âm: Mt 22, 34-40

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.

Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium Matt 22, 34-40

 

v34 På den tid, da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, v35 og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: v36 »Mester, hvad er det største bud i loven?«

v37 Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ v38Det er det største og det første bud.

v39 Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹

v40 På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A

 

Điều răn trọng nhất.

Ngày nay, từ “tình yêu” được nói đến rất nhiều. Có bao nhiêu quyển tiểu thuyết thuật lại những câu truyện tình. Có bao nhiêu bài thơ là diễn tả tình yêu. Có bao nhiêu phim truyện minh họa những hình ảnh về tình yêu.

Nhưng nói về tình yêu, người ta dễ nghĩ đến những khoái lạc thể lý, những hưởng thụ ích kỷ hoặc là đến tình yêu nam – nữ.

Hôm nay, Ðức Giêsu cho biết “Yêu mến” chính là giới răn quan trọng nhất

Tuy nhiên tình yêu Chúa nói ở đây rất khác với nội dung tình yêu mà ta thường hiểu.

Chúa nói: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”

Và Chúa nói thêm: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”

Các nhà tu đức thường ví việc yêu Chúa và yêu người thân cận giống như hai mặt của đồng tiền.

Đồng tiền phải có hai mặt thì tình yêu cũng phải có hai chiều kích:

– Đối với Chúa.

– Đối với người thân cận

+ Đối với Chúa, Chúa không cần chúng ta giúp đỡ Ngài, nhưng Ngài muốn chúng ta yêu thương Ngài bằng cách tuân giữ lời Ngài.

+ Đối với tha nhân, yêu mến tha nhân là làm điều tốt đẹp cho tha nhân. Và làm điều tốt đẹp cho tha nhân là cách tốt nhất để làm vui lòng Chúa.

Ngày nay văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại đã tiến đến một mức độ siêu việt, nhưng nhiều người vẫn chưa hạnh phúc. Chiến tranh và khủng bố xảy ra khắp nơi trên thế giới. Ðói nghèo vẫn hằng năm giết đi hằng triệu người. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng thêm rộng. Con người vẫn chìm trong cô đơn, lo sợ, mệt mỏi. Con người vẫn còn thiếu tình yêu thương.

Chúng ta có thể góp phần xây dựng thế giới tươi đẹp nếu chúng ta hành động theo luật yêu thương của Chúa. Chính giới luật yêu thương sẽ tạo nên một nền văn minh mới: nền văn minh của tình thương. Chỉ với yêu thương, thế giới mới thực sự hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu mến Ngài cho xứng đáng, xin dạy chúng con yêu tha nhân như Ngài yêu chúng con.

Amen.

 

Billedresultat for GOD

30. ALMINDELIGE SØNDAG A

 

Det største bud.

I dag bliver ordet “kærlighed” nævnt en masse. Hvor mange romaner fortæller ikke kærlighedshistorier. Hvor mange digte udtrykker ikke kærlighed. Hvor mange film illustrerer ikke billedet af kærlighed.

Men når man taler om kærlighed, kan man tænke på fysisk nydelse eller kærlighed mellem en mand og en kvinde.

I dag sagde Jesus: “At elske” er det vigtigste bud.

Men “At elske” som Jesus siger, er meget forskelligt fra det, som vi normalt forstår ved kærlighed.

“Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind” siger Herren.

Og: “Du skal elske din næste som dig selv”

Teologisk betyder dette, at: At elske Gud og elske vores næste er som to sider af samme mønt.

Mønten har to sider, så det at elske har to dimensioner:

– For Gud.

– For vores næste.

+ For Gud, Han har ikke brug for os til at hjælpe Ham, men han vil have os til at elske Ham ved at holde Hans ord.

+ For andre, at elske andre er at gøre gode ting for andre. Og at gøre gode ting for andre er den bedste måde at behage Gud på.

I dag har den videnskabelige og tekniske civilisation ført menneskeheden op på et højt niveau, men mange mennesker er stadig ikke lykkelige. Der er krig og terror rundt omkring i verden. Fattigdom dræber stadig millioner af mennesker hvert år. Kløften mellem rig og fattig bliver stadig mere omfattende. Mennesker synker stadig ned i ensomhed, frygt, træthed. Mennesker mangler stadig kærlighed.

Vi kan bidrage til at opbygge en smuk verden, hvis vi handler i overensstemmelse med Guds bud om kærlighed. Buddet om kærlighed vil skabe en ny civilisation: kærlighedens civilisation. Kun med kærlighed, vil verden være virkelig lykkelig.

Herre, lær os at elske Dig på en værdig måde, lær os at elske andre, som Du elsker os.

Amen.

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG