Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch trân trọng kính báo:

Cụ Maria Trần Thị Phượng là thân mẫu của anh chị Nguyễn Phi Khanh đã được Chúa đưa về an nghỉ ngàn thu tại Việt nam, hưởng thọ 90 tuổi. Xin quý vị hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria.

Ban chấp hành cộng đồng xin thành tâm chia sẻ với toàn thể tang quyến, và nguyện xin Thiên Chúa là cha Đấng đầy lòng xót thương sớm đưa linh hồn cụ Maria về hưởng hạnh phúc trên quê trời.

Thành kính phân ưu

Ban Chấp Hành Cộng Đồng