Chúa Nhật 13 Thường Niên.

Phúc Âm: Mt 10, 37-42

“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Matt 10, 37-42

På den tid sagde Jesus til sine apostle: v37 »Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. v38  Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. v39  Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

v40  Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. v41  Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. v42  Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.«

Billedresultat for Arthur BlessitBilledresultat for Arthur Blessit

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

Vác thánh giá mình và theo Chúa Giêsu.

Athur Blessit là một mục sư, nhà văn và là nhà truyền giáo. Ông đã thực hiện một cuộc hành hương bằng cách vác thánh giá đi bộ qua các quốc gia trên thế giới.

– Năm 1968 ông thực hiện một cuộc hành trình ngắn trong ở Hollywood.

– Lễ Giáng sinh 25.12. 1969 ông vác thánh giá từ Los Angeles đến Washington, D.C.

– Tháng 8. 1971 ông bắt đầu ra nước ngoài.

– Ông đã đi qua nhiều quốc gia và quần đảo kể cả những nước đang có chiến tranh.

– Ngày 07.6. 2008 ông đã đi qua các quốc gia và quần đảo chính nhưng ông vẫn còn tiếp tục.

– Tính đến ngày 14.4.2017 ông đã đi được khoảng 42.000 dặm và đi qua 324 quốc gia và quần đảo.

– Ông được biết như là một người hành hương vòng quanh thế giới với thánh giá và được sách kỷ lục thế giới Guinness 2015 ghi tên.

Việc làm của ông để lại cho chúng ta vài suy nghĩ, vác thánh giá là chấp nhận nặng nề và nguy hiểm. Thế mà Lời Chúa hôm nay mời gọi các môn đệ vác thập giá của mình mà theo Chúa.

Không có con đường nào tốt hơn con đường Chúa đã đi.

– Con đường nghèo khó, khiêm hạ ở Bêlem và Nazareth.

– Con đường phục vụ và rao giảng.

– Con đường bị đe doạ khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem.

– Và sau hết, con đường vác thánh giá lên đồi Calvario.

Với chúng ta hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta vác thánh giá cuộc đời chúng ta mà theo Ngài.

  • Vác thập giá là chấp nhận sự nặng nhọc.
  • Vác thập giá là chấp nhận sự từ bỏ.
  • Vác thập giá là chấp nhận sự hy sinh, gian khổ.
  • Sau hết, vác thập giá là dấn thân phục vụ.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta chỉ có thể vác thập giá theo Chúa nếu chúng ta yêu mến Chúa.

Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho chúng ta để chúng ta biết đáp trả cho tình yêu ấy. Và như thế chúng ta sẽ yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

Xin Chúa ban them sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể bước theo Chúa và xứng đang là môn đệ của Ngài.

Amen.

13.Almindelige søndag A

At tage mit kors op og følge Jesus.

Arthur Blessit er præst, forfatter og missionær. Han tog på pilgrimsrejse ved at tage et kors og gå gennem mange lande i verden.

– I 1968 tog han en kort tur til Hollywood.

– Julen, den 25.12.1969 tog han et kors og gik fra Los Angeles til Washington, DC

– Den 8. maj 1971 startede han i udlandet.

– Han gik gennem mange lande og over mange øer, herunder lande i krig.

– Den 7. juni 2008 havde han gået gennem de vigtigste lande, men han fortsatte med at gå.

– Op til 14. april 2017 havde han rejst 42.000 miles og var gået gennem 324 lande.

– Han er kendt i hele verden som pilgrimmen med korset og har Guinness verdensrekord i at have navngivet 2015 personer.

Hans gerning giver os nogle tanker: at tage korset op er at acceptere tunge og farlige opgaver. Men Guds ord i dag opfordrer disciplene til at tage deres kors op og følge Ham.

Der er ingen bedre vej end den vej, Herren gik.

– Vejen med ​​fattigdom og ydmyghed i Betlehem og Nazaret.

– Vejen med tjeneste og forkyndelse.

– Vejen var truet, da Jesus gik til Jerusalem.

– Og endelig, vejen hvor Jesus bar korset op mod Golgata.

I dag kalder Gud os også til at tage korset i vores liv op og følge Ham.

– At tage mit kors op er svært at acceptere.

– At tage mit kors op er at acceptere et fravalg.

– At tage mit kors op er at acceptere ofre og prøvelser.

– Endelig at tage mit kors op er at hellige mig tjenesten.

Kære brødre og søstre,

Vi kan kun tage vores kors op og følge Jesus, hvis vi elsker Ham.

Jeg ønsker, at vi oplever den kærlighed Gud har til os, at vi kunne reagere på denne kærlighed. Og at vi vil elske Gud over alle ting.

Må Herren give os styrke, så vi kan følge Gud og blive hans gode disciple.

Amen.