Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

Phúc Âm: Mt 25, 14-30

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

“Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Matt 25, 14-30; eller 25, 14-15.19-21

På den tid fortalte Jesus sine disciple denne lignelse: »v14 En mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; v15én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han.

v16 Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. v17 Ligeledes tjente han med de to talenter to til. v18 Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge.

v19 Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. v20 Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.

v21 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!

v22 Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til.

v23 Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!

v24 Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, v25 og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.

v26 Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. v27 Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage.

v28 Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. v29 For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. v30 Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor.

Dér skal der være gråd og tænderskæren. «

Billedresultat for Matt 25, 14-30

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A

Những yến bạc được trao.
Tin Mừng hôm nay lập đi lập lại nhiều lần những động từ: ” trao cho” và “làm lời”:
– “Ông trao cho tôi năm nén bạc” _ ” Ông đã trao cho tôi hai nén bạc”
– “Đây tôi làm lợi được năm nén khác” _ “đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”.
• Ông chủ trao cho các đầy tớ số lượng nén bạc không đồng đều nhau, nhưng đúng với khả năng mỗi người.
• Sau khi trao các nén bạc, ông chủ ra đi: Ông tin tưởng các đầy tớ, không cần kiểm soát họ.
• Ông chủ khen hai đầy tớ tốt không chỉ vì họ đã làm cho những nén bạc sinh lời, mà còn vì tấm lòng của họ đối với chủ: ông chủ tin tưởng nơi họ và họ đã hành động xứng đáng với sự tin tưởng ấy.
Ông chủ trong dụ ngôn chính là Thiên Chúa và chúng ta là những đầy tớ của Ngài.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài đã ủy thác cho chúng ta một số yến bạc.
Các yến bạc mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta là cuộc sống của chúng ta, là kiến thức của chúng ta và là những lời Chúa nói với chúng ta trong Tin Mừng.
Vì thế:
– Bảo vệ sự sống, giữ gìn sức khoẻ là sinh lời cho Chúa một nén bạc.
– Chăm chỉ học tập, trau dồi kiến thức cũng là sinh lời cho Chúa một nén bạc.
– Nhưng trên tất cả là thực hiện những lời của Chúa trong Tin Mừng. Làm theo Tin Mừng là sống yêu thương và phục vụ. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ nhau là lúc chúng ta sinh lời cho nén bạc quan trọng nhất, nén bạc của tình thương.
– Không sinh kết quả là lỗi công bình với Chúa.
– Không sinh kết quả gây hại cho chính bản thân chúng ta.
Chúng ta vui mừng và hãnh diện vì đã được làm người, đã được Chúa yêu thương và cho góp phần cộng tác với Ngài để làm đẹp thế giới.
Xin Chúa cho chúng ta yêu mến cuộc sống này và sẵn sàng làm phát sinh hoa lợi từ những gì Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Amen.

33. ALMINDELIGE SØNDAG A

Betroede talenter.
Dagens evangelium gentager flere gange verbet “at betro” og “at tjene til”:
– “Du betroede mig fem talenter” _ “Du betroede mig to talenter”
– “Jeg har tjent fem talenter til” _ “Jeg har tjent to talenter til.”
• Herren betroede ikke sine tjenere lige mange talenter, men gav dem efter deres evner.
• Efter at have givet dem talenterne, rejste herren: Han troede på dem.
• Herren roste de to gode tjenere ikke kun fordi de havde tjent talenter, men også fordi de havde vist deres kærlighed til deres herre: Han troede på dem og de gjorde sig værdige til hans tillid.
Manden i lignelsen er Gud, og vi er hans tjenere.
Gud elsker os, og han har betroet os nogle talenter.
Talenterne, som Gud har betroet os er vores liv, vores viden og er Hans ord som Han fortæller os i evangeliet.
Derfor:
– At passe godt på vores liv og at bevare vores sundhed er at tjene talenter til for Gud.
– At studere flittigt, at dyrke viden er også at tjene talenter til for Gud.
– Men over alt er at udføre Jesu ord i evangeliet. At følge evangeliet er at elske og at tjene. Når vi elsker og tjener hinanden, tjener vi til af de vigtigste talenter, talenterne om kærlighed.
– Ikke at tjene til betyder at handle i uretfærdighed mod Gud.
– Ikke at tjene til kommer til at skade os selv.
Vi er glade og stolte over at være mennesker. Gud elsker os og Han ønsker af os, at vi samarbejder med Ham om at gøre verden smuk.
Må Gud give os at elske vores liv og at være villige til at tjene til fra hvad Han har betroet os.
Amen.