Billedresultat for JESUS OÒ KING

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

 

Phúc Âm: Mt 25, 31-46

“Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

“Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ.. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.

“Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!”

“Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium

Matt 25, 31-46

På den tid sagde Jesus til sine disciple: Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.

Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig?

Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.

Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig?

Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!

Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A
LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Vua Tình yêu

Mark Twain, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Ông sinh năm 1835 và mất năm 1910. Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Một trong số những tác phẩm ấy có tên: “The Prince and the Pauper”
Câu chuyện về hai em bé sống cách đây khoảng 300 năm ở nước Anh. Hai cậu trai giống nhau như anh em sinh đôi và là bạn tốt với nhau: Một em tên là Edward và là một hoàng tử; em kia tên Tom Canty, một chú bé nghèo khổ.
Một ngày nọ, chúng chuyển đổi địa vị cho nhau: Edward mặc quần áo rách của người bạn nghèo khổ và đi đến các khu nhà nghèo ở London, cùng với những người đói khổ.
Sau này, khi trở thành vua của nước Anh, nhờ hiểu rõ dân, Edward trở thành một nhà vua công minh và nhân ái.
Vua Giêsu mà chúng ta dâng lễ hôm nay cũng có vài điểm giống như vậy.
Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật và là Vua vũ trụ. Ngài biết những đau khổ của con người.
Ngài đã chuyển đổi địa vị cho chúng ta. Ngài xuống thế và mặc lấy thân xác như chúng ta.
Ngài chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta. Ngài còn làm cho chúng ta trở thành Con Chúa, thành những hoàng tử.
Những việc làm của Vua Giêsu minh họa cho chúng ta hình ảnh về một vị vua tình thương.
Chúa Giêsu, Ngài là Vua tình thương và là vua của chúng ta. Ngài muốn chúng ta biết yêu thương như Ngài.
Ngài còn nói thêm: Những gì chúng ta làm cho những người nghèo đói, đau khổ là chúng ta làm cho chính Ngài:
Ñöùc Vua seõ baûo hoï raèng: “Ta baûo thaät caùc ngöôi: moãi laàn caùc ngöôi laøm nhö theá cho moät trong nhöõng anh em beù nhoû nhaát cuûa Ta ñaây, laø caùc ngöôi ñaõ laøm cho chính Ta vaäy”.
Ước gì Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta: Chúng ta đã làm được gì cho Chúa và cho anh chị em của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, xin cho con biết thực hành yêu thương, để được nhận vào Nước Chúa.
Amen.

34. ALMINDELIGE SØNDAG A
JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE

Kongen af Kærlighed.
Mark Twain er en berømt amerikansk forfatter. Han blev født i 1835 og døde i 1910. Han har skrevet mange berømte værker. Et af disse værker har titlen: “The Prince and the Pauper”
Det er historien om to drenge, der levede for omkring 300 år siden i England. De to drenge lignede både hinanden som tvillinger og var gode venner med hinanden: Den ene dreng hed Edward og var en prins; den anden dreng hed Tom Canty og var en fattig dreng.
En dag byttede de roller: Edward tog slidt og forrevet tøj på og gik ud i de fattige huse i London, og levede med de fattige uden mad.
Senere blev han konge af England og ved at kunne forstå mennesker, blev han en konge af retfærdighed og kærlighed.
Kong Jesus, som vi fejrer i dag, minder om Edward.
Han er Guds Søn, sand Gud og kongen af universet. Han kender menneskers lidelser.
Han tog vores rolle på sig. Han var blevet menneske ligesom os.
Han blev også korsfæstet og døde for os. Han gør også os til Guds Søn, som prinsen.
Hvad kong Jesus har gjort viser os billedet af en konge af kærlighed.
Jesus, Han er kongen af kærlighed og er vores konge. Han vil have os til at elske andre mennesker ligesom han elsker dem.
Han tilføjede: Hvad vi har gjort mod den fattige, der lider, det har vi har gjort mod ham selv:
Og kongen vil svare dem: ”Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig”.
Lad os ønske, at Guds Ord i dag vil hjælpe os med at se på os selv: Hvad har vi gjort for Gud og for vores brødre og søstre?
Herre Jesus, kongen af kærlighed, lad os vide, hvordan vi skal elske hinanden, så vi bliver modtaget i Dit rige.
Amen.