Billedresultat for joan baptiste and jesus

 

 

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Phúc Âm: Lc 3, 10-18

“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

Ðó là lời Chúa.

 

Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Lukas

På den tid spurgte skarerne Johannes: »Hvad skal vi da gøre?«

Han svarede: »Den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså.«

Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham: »Mester, hvad skal vi gøre?«

Han svarede dem: »Opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer.«

Også nogle soldater spurgte: »Hvad skal så vi gøre?«

Og til dem sagde han: »Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn.«

Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mon skulle være Kristus. Men han sagde til dem alle: »Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.«

Også på mange andre måder formanede han, mens han forkyndte evangeliet for folket.

 

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.

 

 

Billedresultat for jesus POOR

 

CHÚA NHẬT 03 MÙA VỌNG C

Nhân chứng của Chúa Kitô.

Thánh Gioan Baotixita là chứng nhân của Ðức Kitô. Ngài làm chứng cho Ðức Kitô bằng chính cuộc đời của Ngài. Nhìn vào cuộc đời Ngài, ta thấy các điểm nổi bật sau đây:
01. Sự khiêm nhường: Gioan khước từ mọi vinh quang người ta phủ quanh Ngài. Ngài thành thực nhận mình không phải là Ðấng Cứu Thế toàn dân mong chờ, không phải là Êlia, cũng không phải là một tiên tri. Ngài khiêm nhường nói rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa.” (Luc 3, 16)
02. Sự khổ hạnh: Gioan ẩn dật trong sa mạc. Sống trong sa mạc đồng nghĩa với sống khổ hạnh. Ngoài sự khắc nghiệt của thời tiết, sự hoang vu cô tịch, sự đe doạ của thú dữ, thánh Gioan Baotixita còn tự nguyện sống khó nghèo, đơn sơ, đạm bạc. Gioan mặc áo lông lạc đà. Thức ăn của Ngài là châu chấu và mật ong rừng.
03. Sự trung thực. Trung thực trong những lời nói về chính mình. Ông chỉ nhận ông là một con người bé nhỏ, tầm thường.Trung thực trong những phán đoán về người khác, nên Gioan đã thẳng thắn khuyên vua Hêrôđê không đựơc phép cưới chị dâu của ông ta.
04. Tự quên mình: Gioan luôn xoá mình đi, để cho Đức Kitô được nổi bật. Biết mình chỉ là chứng nhân, thánh nhân luôn tự xóa mình để cho Đức Kitô được mọi người nhận biết. Làm chứng cho sự thật, thánh nhân đã tự xoá mình để cho Đức Kitô, Ðấng là Sự Thật được trân trọng. Khi mọi người tuốn đến với Ngài, Ngài đã giới thiệu họ đến với Ðức Giêsu, nên Ngài nói: “Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. (Luc 3, 16b)
Thánh Gioan Baotixita thật là một chứng nhân tuyệt hảo. Ngài đã biết tự hạ mình xuống để Chúa Kitô được nổi bật lên. Ngài đã biết ẩn mình trong bóng tối để Chúa được xuất hiện trong ánh sáng. Ngài đã biết tự huỷ mình đi để Chúa được nhận biết. Ngài thực là chứng nhân của Chúa Kitô.
Mùa Vọng này, mọi người đang chờ đón Chúa đến. Chúa muốn chúng ta hãy đi mở đường cho Chúa. Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa. Chúa muốn chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng ta.
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy bắt chước thánh Gioan Baotixita để biết cách dọn đường cho Chúa ngự đến.
Xin thánh Gioan Baotixita giúp chúng con sống như ngài để trở nên chứng nhân của Chúa Kitô.
Amen”.

 

Billedresultat for jesus POOR

3. SØNDAG I ADVENT C

Kristi vidne.

Johannes Døberen var Kristi vidne. Han vidnede om Kristus med sit eget liv. Hvis vi ser på hans liv, ser vi følgende hovedpunkter:

01. Ydmyghed: Johannes fraskriver sig det storslåede, som mennesker sagde om ham. Han sagde, at han ikke er Messias, ikke Elias, eller Profeten. Han er selv kun som en, der “råber i ørkenen”. »Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild.« (Luk 3,16) Sagde Han ydmygt.

02. Asketisk: Johannes boede som en eremit i ørkenen. At bo i ørkenen betyder at føre et asketisk liv. Ud over det barske vejr, ensomheden, truslen om rovdyr, levede Johannes et fattigt liv i enkelhed og nøjsomhed. Johannes gik klædt i kamelhår. Hans mad var græshopper og vildhonning.

03. Ærlighed. Johannes var altid ærlig. Han vidste, at han var en lille, almindelig person. Han var ærlig i sine domme over andre, så Johannes var ærlig, da han sagde til Herodes, at han ikke måtte gifte sig med sin svigerinde.

04. At træde tilbage: Johannes trådte altid tilbage, så Jesus kunne træde frem. Han kendte sig selv og vidste, at han var et vidne om Kristus. Derfor trådte han altid selv tilbage, så folk kunne blive opmærksomme på Kristus. Han var et sandhedsvidne, som trådte tilbage for Kristus, der er Sandheden. Da folk kom med ham, introducerede han dem til Jesus, han sagde: “Kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem.” (Luk 3, 16b).

Johannes Døberen er faktisk et perfekt vidne. Han ydmygede sig, indtil Kristus opstod. Han gemte sig i skyggen for at vise Gud i lyset. Han sagde, at han trådte tilbage for at Gud skulle blive kendt. Han var et sandt vidne om Kristus.

Denne Advent venter vi alle på Herren. Gud ønsker, at vi skal åbne vejen for Herren. Gud ønsker, at vi skal være vidner om Gud. Gud ønsker, at vi skal introducere Kristus for vores brødre og søstre.
I dag indbyder Gud os til at efterligne Johannes Døberen for at forstå, hvordan vi kan bane vejen for Herren.
Må Johannes hjælpe os med at leve som ham og blive vidner om Kristus.

Amen”.