Relateret billede

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Phúc Âm: Lc 3, 1-6

“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium

Luk 3, 1-6

I kejser Tiberius’ femtende regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilæa, hans bror Filip over Ituræa og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,  og mens Annas og Kajfas var ypperstepræster, da kom Guds ord til Zakarias’ søn, Johannes, ude i ørkenen.

Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse,  ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas’ ord:

Der er en, der råber i ørkenen:

Ban Herrens vej,

gør hans stier jævne!

Hver dal skal fyldes,

hvert bjerg og hver høj skal sænkes,

de krogede veje skal rettes ud,

de ujævne gøres jævne.

Og alle mennesker skal se Guds frelse.

 

CHÚA NHẬT 02 MÙA VỌNG C
Hãy dọn đường Chúa

Trong phần mở đầu của bản Công Ước Quốc Tế khi thành lập tổ chức UNESCO, người ta viết: “Chính phủ các nước tham gia Công Ước này, nhân danh nhân dân nước mình mà tuyên bố rằng: Chiến tranh nảy sinh trong đầu óc con người. Vậy chính trong đầu óc con người, cần phải dựng nên các phòng tuyến hòa bình…”.
Qua mấy lời của bản Công Ước Quốc Tế, chúng ta thấy rằng chia rẽ, hận thù, chiến tranh đều phát xuất từ tâm hồn con người.
Do đó, muốn xây dựng hòa bình thì phải thay đổi tâm hồn. Nói cách khác là hãy hoán cải.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy giả cũng nói lên một điều tương tự: “Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối và cầu ơn tha tội”.
Đúng như lời tiên tri Isaia đã nói về ông: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng!”.
Như vậy, đối với thánh Gioan Tẩy giả, hoán cải là dọn đường cho Chúa đến, là sửa lối cho thẳng để Người đi.
Vậy thế nào là hoán cải?
– Hoán cải trước hết là thú tội, là làm hoà với Chúa.
– Hoán cải không phải là việc làm một vài lần trong năm, nhưng cần thực hiện thường xuyên để điều chỉnh hướng đi của mình.
– Hoán cải sẽ giúp chúng ta tránh khỏi sự tự mãn và tín thác vào Chúa.
– Sau hết, hoán cải là sinh quả tốt, với những việc làm tốt.
Trong Mùa Vọng, chúng ta hãy hoán cải, những việc xấu cần ngưng lại và gia tăng các việc tốt để dọn đường Chúa đến,
Xin Chúa đến và chúc lành cho chúng ta.

Amen”.

 

Billedresultat for PEACE AND WAR

2. SØNDAG I ADVENT C
Ban Herrens vej

I forordet til den internationale konvention, som er stiftet af UNESCO, står der skrevet: “Regeringerne i de lande, der har tiltrådt denne konvention, har på vegne af deres borgere erklæret, at krig opstår i menneskets sind, så det er i menneskets sind, vi har brug for at starte med at opbygge forsvaret for fred!”
Gennem disse få ord fra den internationale konvention, ser vi, at splittelse, had og krig er afledt af det menneskelige sind.
Derfor, for at skabe fred må vi ændre sjælen. Med andre ord må vi omvendes.
I dagens evangelium siger Johannes Døberen også det samme: “. således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse”
Ligesom profeten Esajas sagde om ham: “Se, jeg sender min engel foran dig,
Han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!”.
Således er omvendelse for Johannes Døberen at bane vejen for Herren, for Gud taler direkte til os.
Så hvordan foregår omvendelsen?
– Det første skridt i omvendelsen er at skrifte, at søge forsoning med Gud.
– Omvendelse er ikke noget, vi skal gøre et par gange om året, men noget vi har brug for at gøre regelmæssigt for at justere vores vej.
– Omvendelse vil hjælpe os med at undgå selvtilfredshed og give os tillid til Gud.
– Endelig bærer omvendelse frugt i form af gode gerninger.
I Advent, er vi nødt til at omvende os, vi skal at holde op med at gøre dårlige gerninger og i stedet gøre gode gerninger for at berede vejen for Gud,
Må Herren komme og velsigne os.
Amen”.