Ngài đã sai tôi.

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

CHÚA NHẬT 03 THƯỜNG NIÊN C

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó…”

Câu Kinh Thánh này là lời tiên báo của tiên tri Isaia về Chúa Kitô (Is 61, 1-2 ). Câu Kinh Thánh này được gọi là “Tin Mừng của Cựu Ước” vì nó nói tới cuộc đời của Đức Kitô khoảng sáu trăm năm trước khi Đức Kitô được sinh ra.

Hôm nay chúng ta nghe chính Đức Kitô đọc lại lời tiên tri Isaia, rồi Người nói thêm: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh…” Chúa Giêsu đã thực hiện lời tiên tri nói về Ngài sáu trăm năm trước. Và đó là một bằng chứng Ngài là Đấng Thiên Chúa đã hứa ban, đồng thời Ngài cũng là Thiên Chúa thật.

Tuy nhiên, nếu chúng ta dừng lại ở đây thì chưa đủ. Câu nói: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh…” không phải chỉ ứng nghiệm với một ông Giêsu nào đó cách đây 2000 năm, nhưng Lời Chúa còn ứng nghiệm với Đức Kitô ngày hôm nay vì: “Đức Kitô ngày hôm qua cũng như hôm nay và tương lai.”

Như thế, chúng ta có lắng nghe điều mà Chúa Kitô mang đến cho chúng ta? Chúng ta có nhận ra Đức Kitô là Đấng giải phóng, là vị ân nhân, và là Đấng mang Tin Mừng cứu rỗi cho chúng ta?

Một điểm quan trọng khác trong bài Tin Mừng hôm nay là: Khi Đức Kitô vừa được Chúa Thánh Thần xức dầu, thì đồng thời cũng được Chúa Thánh Thần sai đi loan báo Tin Mừng.

Do dó, từ việc Chúa Kitô được xức dầu, Giáo Hội cũng muốn nhắc nhở việc chúng ta được xức dầu khi chúng ta được rửa tội. Và vì đã được xức dầu nên chúng ta cũng có bổn phận rao giảng Tin Mừng.

Ước gì chúng ta biết cảm tạ Chúa vì Ngài đã mang Tin Mừng đến cho chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta ý thức về vai trò tiên tri của chúng ta là đem Tin Mừng của Chúa đến cho người khác.

Ước gì chúng ta luôn là những sứ giả đi loan báo và làm chứng  cho tình yêu cứu độ của Chúa.

 Amen”.

 3. ALMINDELIGE SØNDAG C

Han har sendt mig.

”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige…”

Dette vers er profetien i Esajas om Kristus (Es 61, 1-2). Dette vers kaldes “Evangeliet i Det Gamle Testamente”, fordi det taler om Kristi liv omkring 600 år før Kristus blev født.

I dag hører vi Kristus selv læse Esajas’ ord, og han tilføjede: I d94jesusag er det skriftord gået i opfyldelse.Jesus gjorde det, som Esajas havde sagt om ham 600 år før. Og der beviser han, som Gud har lovet, at han er den sande Gud.

Men hvis vi stopper her, er det ikke nok. At sige: I dag er det skriftord gået i opfyldelse er ikke kun opfyldt med Jesus komme for 2000 år siden, men Ordet bliver opfyldt med Kristus i dag, fordi: “Kristus var i går, er i dag og vil være i fremtiden.”

Har vi således lyttet til, hvad Kristus fortæller os i dag? Har vi indset, at Kristus er befrieren, velgøreren, der bringer det gode budskab om frelsen til os?

Et andet vigtigt punkt i dagens evangelium: Når Kristus er blevet salvet af Helligånden, er han også blevet sendt af Helligånden for at forkynde evangeliet

Derfor med den salvede Kristus ønsker Kirken også at minde os om salvelsen, når vi bliver døbt. Når vi er blevet salvet, har vi også en forpligtelse til at forkynde evangeliet.

Jeg ville ønske, at vi ville takke Gud, fordi Han bragte evangeliet til os.

Må Gud give os en fornemmelse af, at vores rolle som profeter er at bringe evangeliet om Kristus til andre.

Jeg ville ønske, at vi altid var budbringeren til at forkynde og vidne om Guds frelsende kærlighed.

Amen”.