Hãy mời Chúa

Linh mục Nguyễn Kim Thăng

 

CHÚA NHẬT 02 THƯỜNG NIÊN C

Sau lễ Hiển Linh, Phụng vụ bắt đầu mùa thường niên. Các Chúa nhật đầu mùa thường niên thuật lại những công việc đầu tiên mà Chúa Giêsu làm để xây dựng Nước Trời.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu làm cho nước hoá thành rượu tại tiệc cưới Cana. Qua việc này, ngài muốn cho chúng ta nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai.

Người quản tiệc ở Cana thật may mắn vì gia đình đã mời Đức Giêsu và Mẹ Maria đến dự tiệc. Sự hiện diện của Đức Maria trong tiệc cưới cũng rất đáng để chúng ta chú ý: Mẹ đóng vai trò chính trong biến cố này. Khi thấy tiệc cưới hết rượu, Mẹ tỏ niềm cảm thông và muốn giúp đỡ chủ tiệc, và chính Mẹ nói với Chúa Giêsu sự kiện này.

Anh chị em thân mến,

Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn của gia đình chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất, có những thiếu thốn về tinh thần. Nhưng quan trọng nhất là những thiếu thốn trong đời sống Kitô Giáo: chúng ta thiếu đức tin,  chúng ta thiếu công bằng, chúng ta bác ái, và chúng ta thiếu trách nhiệm đối với người khác.

Chúng ta hãy mời Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến với gia đình chúng ta. Khi gia đình chúng ta gặp điều khộng tốt, Mẹ Maria sẽ nhận ra và sẽ thưa với Chúa.

Ngoài ra, Mẹ Maria đồng thời cũng bảo các gia nhân: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Các ông đã làm và phép lạ đã xảy ra.

Với chúng ta Mẹ cũng nói như vậy: Hãy làm theo lời Chúa, hãy cộng tác với Chúa.

Gia đình của chúng ta muốn sống trong vui tươi, muốn hạnh phúc hãy làm theo Lời Chúa. Chúng ta hãy để Lời Chúa soi sáng những suy nghĩ của chúng ta, để Lời Chúa điều khiển mọi việc làm của chúng ta.

Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và lời bầu cử hiệu lực của Mẹ Maria. Như thế, chúng ta sẽ đến với Chúa nhờ Mẹ.

Và ước gì chúng ta sẽ làm theo Lời Chúa, nhờ đó Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những thiếu thốn trong cuộc sống của chúng ta.

 Amen”.

 

 Inviter Gud

 2. ALMINDELIGE SØNDAG C

 Efter HERRENS ÅBENBARELSE begynder det Almindelige Kirkeår. De første søndage i det Almindelige Kirkeår fortæller om Jesus’ første gerninger for at opbygge Himmeriget.

Dagens evangelium fortæller, hvordan Jesus lavede vand til vin ved bryllupsfesten i Kana. Med dette vil han have os til at erkende ham som Messias.

Skafferen i Kana var heldig, fordi familien havde inviteret Jesus og Maria til festen. Tilstedeværelsen af Maria ved brylluppet fortjener også vores opmærksomhed: Hun spillede en stor rolle i denne begivenhed. Da hun så, at vinen var sluppet op ved brylluppet, forstod hun situationen og ønskede at hjælpe værten, så hun fortalte Jesus om det.

 Kære brødre og søstre,

Manglen på vin ved brylluppet i Kana fortæller os om mangler i vores familier. Nogle gange mangler vi materielle ting, nogle gange mangler vi ånd. Men det vigtigste er, at vi mangler noget i vores kristne liv: vi mangler tro, vi mangler retfærdighed, vi mangler kærlighed og vi mangler ansvar over for andre.

Lad os invitere Jesus og Maria til at komme til vores familier. Når der er dårlige situationer i vores familier, vil Maria se det og sige det til Gud.

Og Maria fortæller også tjenerne: “Gør hvad som helst, han siger til jer.” Det gjorde de, og så skete der et mirakel.

Hun fortalte os også, at vi skal følge Guds ord og samarbejde med ham.

Som familier vil vi gerne bo i glæde og lykke, så derfor skal vi følge Guds ord. Lad os lade Guds ord oplyse vores tanker, så Ordet styrer alle vores gerninger.

Jeg ville ønske, at vi kan opleve Guds kærlighed og kraften af Marias forbøn. Således kommer vi til Gud gennem Den hellige Moder.

Og hvis bare vi ville følge Guds ord, så vil Gud hjælpe os med at overvinde manglerne i vores liv.

Amen”.