Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật 28 Quanh Năm Năm C

Phúc Âm: Lc 17, 11-19

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Luk 17,11-19

Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa.

Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: “Jesus, Mester, forbarm dig over os!”

Da han så dem, sagde han: “Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!” Og mens de var på vej derhen, blev de rene.

Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner.

Jesus spurgte: “Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?”

Og han sagde til ham: “Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.”

Related image

Lòng biết ơn

Bài đọc thứ nhất và Tin Mừng trong ngày hôm nay đều đề cập đến sự biết ơn.

Bài đọc 1:  là câu chuyện của ông Naaman bị phong cùi : Sau khi nghe lời ngôn sứ Êlisha, ông đã đến dìm mình ở sông Giođan và đã được sạch, sau đó ông trở lại cám ơn ngôn sứ Êlisha và hứa sẽ thờ phượng chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Trong bài Phúc Âm chúng ta nghe câu chuyện của 10 người phong cùi. Họ đã nghe lời Chúa Giêsu đến trình diện với tư tế và trên đường đi thì họ đã được khỏi, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa Giêsu.

Qua hai bài đọc hôm nay, hiển nhiên Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn đối với Chúa.

Tại sao chúng ta lại cần phải biết ơn?

Trong giao tế hằng ngày, chúng ta vẫn biết đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay anh mời tôi bữa cơm, mai đây thế nào tôi cũng tìm cách mời lại. Nay anh viếng thăm tôi, mai đây tôi sẽ tìm dịp đáp lễ. Bạn giúp tôi việc nầy, mai kia tôi tìm cách giúp lại bạn việc khác.v.v..

Trong xã hội văn minh, người ta luôn nói tiếng cám ơn mỗi khi được người khác làm ơn cho mình, dù chỉ là những trợ giúp thật nhỏ bé. Hai tiếng “cám ơn” làm tăng thêm giá trị của người nói. Người biết nói tiếng cám ơn, khi được người khác làm ơn cho mình, được đánh giá là người văn hoá, văn minh.

Trong giao tế đời thường, người đời luôn biết xử đẹp với nhau. Vậy mà trong tương quan với Chúa thì sao? Chúa ban cho chúng ta vô vàn phúc lộc, chúng ta đáp lại ân lộc Chúa chưa?

Lạy Chúa,

“Tất cả những gì chúng con có đều là quà tặng Chúa ban.

Nếu Chúa ngừng ban ơn thì chúng con không thể nào tồn tại; thế mà bấy lâu nay, con chưa nhận ra vô số hồng ân Chúa ban cho mình để bày tỏ lòng cảm tạ tri ân.

Xin cho chúng con biết cố gắng đền đáp phần nào tình thương ấy bằng chính đời sống của chúng con.

Amen.¨

  1. Almindelige søndag C

Taknemmelighed

Dagens første læsning og evangelium handler om taknemmelighed.

Den første læsning: Historien om Naaman, en spedalsk: Efter at have lyttet til profeten Elisa gik han ned i Jordanfloden for at bade og blev så ren. Senere vendte han tilbage for at takke profeten Elisa og lovede kun at tilbede Gud alene.

I Evangeliet hører vi historien om de 10 spedalske. De hørte, at Jesus sagde til dem, at de skulle blive undersøgt af Præsterne, og på den måde blev de rene, men kun én vendte tilbage for at takke Jesus.

Gennem første læsningen og Evangeliet i dag minder kirken os om vores taknemmelighed til Gud.

Hvorfor skal vi være taknemmelige?

I hverdagen kender vi taknemmelighed. I dag inviterer du mig til middag, i morgen vil jeg prøve at invitere dig igen. Jeg besøger dig i dag, i morgen vil du komme og besøge mig. Du hjælper mig med dette, og en anden dag vil jeg hjælpe dig osv.

I et civiliseret samfund siger folk tak, når de får hjælp fra andre, selv meget lidt hjælp. Ordet ¨Tak¨ giver den, der hjælper værdi. Mennesker siger ¨Tak¨, når andre gør noget godt for dem, og de bliver betragtet som kulturelle og civiliserede.

I hverdagen ved folk, hvordan de skal gøre noget godt for andre. Men i relation til Gud? Gud har givet os utallige velsignelser, har vi sagt ¨Tak¨ til Ham??

Herre,

”Alt, hvad vi har, er gaver fra Dig.

Hvis Du stopper med at give os gaver, kan vi ikke eksistere, men vi udtrykker alligevel ikke vores taknemmelighed.

Lad os få at vide, hvordan vi skal udtrykke taknemmelighed for din kærlighed i vores liv.

Amen.¨