Billedresultat for jesus baby temple

Linh mục NGUYỄN KIM THĂNG

Phúc Âm: Lc 2, 22-40 

“Con tr ln lên, đầy khôn ngoan”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễvật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợThiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻGiêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Luk 2, 22-40

 

Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren – som der står skrevet i Herrens lov: »Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren« – og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger.

 I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet afÅnden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:

  Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
       For mine øjne har set din frelse,
       som du har beredt for alle folk:
      Et lys til åbenbaring for hedninger
      og en herlighed for dit folk Israel.

Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges  – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.«

Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.

Billedresultat for jesus baby temple

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT B

Trường học của Tin Mừng.

Trong một bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã viết: “Nazareth là trường học để ta khởi sự tìm hiểu cuộc đời của Đức Giêsu: Đó là trường học của Tin Mừng.”
Hôm nay chúng ta dâng lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse. Đây cũng là lễ của tất cà chúng ta vì mỗi người trong chúng ta đều có một gia đình; và Giáo hội luôn mời gọi các gia đình học tập nơi Thánh Gia.

Vậy chúng ta có thể học được điều gì từ ngôi trường này?
Chúng ta có thể học được hai bài học sau đây:
– Bài học thứ nhất: Bài học về sự tuân phục chương trình của Thiên Chúa và tuân phục lề luật trong sự thinh lặng và khiêm nhường. trẻ Giêsu không những như một em bé bình thường, mà còn kém nhiều em bé bình thường nữa _ Chúa tuân giữ luật lệ như mọi người dù Ngài là Thiên Chúa.
Dù Đức Maria vô cùng tinh sạch, Mẹ cũng bồng Chúa Giêsu lên Đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy và dâng lễ vật để chuộc Chúa về. _ Thánh Gia lên đền thờ như một gia đình nghèo để thi hành luật Chúa.
– Bài học thứ hail là bài học về đời sống gia đình: Ngày nay, nhiều gia đình gặp khủng hoảng, các thành viên trong gia đình phê phán nhau và rồi khước từ nhau.
Trường học Nẩzeth sẽ dạy chúng ta biết ý nghĩa của gia đình, của sự hiệp thông trong tình yêu. Tin Mừng kể lại: Chu toàn bổn phận theo luật định xong, gia đình Chúa Giêsu trở về xứ Galilêa, về thành mình là Nazareth. Ở đó, trẻ Giêsu lớn khôn như một thiếu nhi bình thường.
Cuộc sống Chúa Giêsu còn cho thầy tâm quan trọng của gia đình: Chúa sống ở trần gian 33 năm thì đã sống 30 năm trong một gia đình.
Anh chị em thân mến,
Qua các điều trên chúng ta có thể kết luận: Nazareth là trường học cho chúng ta. Nơi đây chúng ta học cách sống với Chúa trên trời, với cha mẹ ở trần gian và với tất cả mọi người.
Ước gì trường học Nazareth sẽ giúp chúng ta tuân giữ luật Chúa, luật Giáo Hội và các lề luật chính đáng trong xã hội.
Và ước gì mỗi gia đình trong chúng ta sẽ là Nazareth thứ hai, nơi đó, sự sống và tình yêu đang từng ngày lớn lên.
Amen”.

DEN HELLIGE FAMILIE B

Evangeliets skole.

I en prædiken sagde pave Paul VI: “Nazaret er den skole, hvor vi begynder at lære om Jesu liv: det er evangeliets skole.”
I dag fejrer vi DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF. Det er også en fest for os alle, fordi enhver af os også har en familie. Kirken inviterer os som familie til at lære noget fra Den Hellige Familie.

Så hvad kan vi lære fra Den hellige Familie?
Vi kan lære de følgende to lektioner:
– Den første lektion er en lektion om lydighed mod Guds plan og om, at man skal adlyde loven i stilhed og ydmyghed. Barnet Jesus er ikke kun et normalt barn, men også ringere stillet end andre normale børn. Han adlyder love som alle, selv om Han er Gud.
Selv om Maria allerede var ren, tog hun alligevel Jesus til templet for at rense sig og for at bringe offer til Herren. Den hellige familie gik hen til templet som en fattig familie for at opfylde Herrens lov.

– Den anden Lektion er en lektion om familielivet. I dag er der mange familier, der er i krise, kritiserer hinanden og går fra hinanden.
Nazaret lærer os om betydningen af familien og af enhed i kærlighed.
Evangeliet fortæller således: Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op som et normalt barn.
Jesu liv viser os også betydningen af familien: Han levede i verden i 33 år, men boede i 30 år i en familie.

Kære brødre og søstre,
Fra ovenstående kan vi konkludere: Nazaret er vores skole. Her lærer vi at leve med Gud i himlen, sammen med vores forældre på jorden og med alle andre.
Må Nazarets skole hjælpe os med at holde Guds lov, Kirkens lov og lovene i samfundet.
Og jeg ville ønske, at hver af vores familier ville være det andet Nazaret, hvor liv og kærlighed vokser dag for dag.

Amen”.