Billedresultat for 3 KONGE AND JESUS

Linh mục  Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

Phúc Âm: Mt 2, 1-12

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Ðó là lời Chúa.

 
Evangelium
Matt 2,1-12  
 
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
 
Du, Betlehem i Judas land,
du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
Fra dig skal der udgå en hersker,
som skal vogte mit folk, Israel.«
 
Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.
Billedresultat for 3 KONGE to bethlehem
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
Tìm Chúa và gặp Chúa.
Lễ Hiển linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người. Tuy nhiên không phải ai cũng gặp được Chúa.
Có những người không gặp Chúa, dù họ biết rõ những chỉ dẫn về Người.
Ðó là những kinh sư, biệt phái. Họ hiểu biết Thánh Kinh. Khi ba nhà đạo sĩ đến hỏi thăm, họ đã đọc ngay lời ngôn sứ loan báo Ðấng Cứu Thế sinh ra tại Bê-lem. Nhưng họ không gặp được Chúa, vì họ hiểu biết lý thuyết mà không thực hành. Ngồi một chỗ mà không chịu lên đường. Chỉ tìm trong sách vở mà không tìm những dấu chỉ trong đời.
Ðó là Hê-rô-đê. Ông muốn tìm Chúa nhưng không gặp Chúa vì ông tìm Chúa không phải vì Chúa mà vì quyền lợi của ông. Ông tìm Chúa không phải để thờ lạy nhưng để giết chết. Ông tìm Chúa không phải để tôn vinh Chúa nhưng để tôn vinh bản thân. Ông tìm Chúa không phải để làm theo ý Chúa nhưng để bắt Chúa phải theo ý ông. Vì thế, Chúa đã thoát khỏi tầm tay của ông. Vĩnh viễn ông không gặp được Chúa.
Những người gần gũi nhất, hiểu biết nhất, có phương tiện nhất đã không gặp được Chúa. Trái lại những người có vẻ nghèo hèn, thiếu thốn phương tiện, xa xôi cách trở lại gặp được Chúa. Ðó là các mục đồng và đặc biệt ba nhà đạo sĩ mà ta nhớ đến trong thánh lễ hôm nay.
Họ đã gặp Chúa vì họ đã lên đường. Dù không biết lời tiên tri loan báo, không biết lời hứa, không thuộc Thánh Kinh, nhưng khi thấy ngôi sao lạ, họ đã lên đường ngay tức khắc. Hành động của họ nói lên thái độ ngoan ngoãn tuân theo ơn Chúa soi sáng, nói lên thái độ dấn thân và nói lên lòng cương quyết đi tìm. Họ đã chấp nhận gian khổ để đạt được điều mơ ước.
Họ lên đường và đã gặp Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát chân lý nên khi Chúa vừa tỏ mình qua dấu hiệu ngôi sao, họ đã vội vã theo sát dấu ánh sao đi tìm. Khao khát gặp Chúa nên khi ánh sao vụt biến mất, họ đã không nản lòng, quyết tâm dò hỏi cho ra.
Họ đã gặp Chúa vì tâm hồn họ đơn sơ thành thực. Ði tìm Chúa chứ không tìm bản thân. Ði tìm Chúa để thoả lòng khao khát chân lý chứ không để thoả mãn những tham vọng đen tối. Ði tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân.
Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra ý Chúa, dù ý Chúa chỉ qua một ánh sao. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra chính Chúa, dù Chúa có ẩn thân dưới hình dáng một em bé yếu ớt nghèo nàn, trong khung cảnh rất tồi tàn của chuồng bò.
Ðời sống đạo của chúng ta cũng là một cuộc đi tìm Chúa. Chúng ta sẽ chỉ gặp được Chúa nếu chúng ta noi gương ba vua, có tâm hồn đơn sơ thành thực, có lòng khao khát Chúa vì chính Chúa, và dám dấn thân thực hành những điều Chúa truyền dạy.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối của Chúa, xin cho con biết đi tìm và gặp Chúa.
Amen”.

HERRENS ÅBENBARELSE
At finde Gud og at møde Gud.

Epiphany er fejringen af, at ​​Gud har manifesteret sig. Fødslen af ​​Gud proklameres til alle. Men ikke alle kan se Herren.
Der er dem, der ikke kan møde Herren, uanset om de godt ved, at han skulle komme.
Det er de skriftkloge, farisæerne, der har deres egen forståelse af Skriften. Når de tre konger spørger, hvor jødernes nyfødte konge er, kan de skriftkloge og farisærerne kun læse profetierne, hvor der står, at han, Messias, er født i Betlehem. Men de kan ikke se Gud, fordi deres forståelse er teori uden praksis. De sidder og læser i bøger, men går ikke ud for at finde liv.
Det anbefaler Herodes. Han ønsker at finde Gud, men ikke møde Herren, for han vil finde Gud ikke på grund af Gud, men på grund af sine egne interesser. Han vil finde Gud ikke for at tilbede ham, men for at dræbe Jesus. Han vil finde Gud ikke for at herliggøre Gud, men for at ære sig selv. Han vil finde Gud ikke for at gøre Guds vilje, men for at arrestere Ham. Men Jesus slap væk, og Herodes mødte ikke Gud.
De, der var tættest på Jesus, og de, der var mest kyndige i skrifterne og havde alle midler, kunne ikke møde Herren. I modsætning til dem, der kom langt væk fra, var fattige og manglede midler, men kunne møde Gud. Disse er hyrderne og de tre vise mænd, og det er dem, vi læser om i Evangeliet i dag.
De mødte Herren, fordi de var på vej. Selvom de ikke kendte profetien, løftet eller Skriften, så var de på vej med det samme, da de så den mirakuløse stjerne. Deres handlinger taler om en føjelig holdning, om at adlyde en guddommelig inspiration, om indstilling og engagement til at udtrykke viljen til at finde. De accepterer trængsler for at opnå drømmen.
De fandt vejen og de fandt Gud, fordi deres hjerter længtes. De stræbte efter sandheden, som Gud havde åbenbaret gennem stjernetegnet, de skyndte sig at følge stjernerne for at finde symbolet. Længslen efter at se Gud som stjernen viste hen til, var så stor, at de spurgte Herodes om vej.
De mødte Jesus, fordi de havde enkelhed i deres sjæl. De fandt Gud og ikke sig selv. De så Guds ønske om at nå frem til sandheden, ikke for at tilfredsstille deres egne mørke ambitioner eller for personlig vinding, men for at søge Gud.
Med en enkel sjæl mødte de Gud, selvom Gud kun viste sig gennem et stjernelys. Med en enkel sjæl mødte de Herren, selvom Gud skjulte sig i form af et fattigt og svagt barn i en lurvet lade.
Vores kristne liv er en søgen efter Gud. Vi vil kun blive fyldt af Ham, hvis vi efterligner de tre konger, der havde en enkel sjæl med længslen efter Gud Herren, og hvis vi vover at gøre i praksis, hvad Jesus lærte.
Herre, vis mig din vilje. Jeg ønsker at finde og møde dig.

Amen”.