Billedresultat for jesus cross

Phúc Âm: Ga 3, 13-17

“Con Người phải bị treo lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Joh 3, 13-17

På den tid sagde Jesus til sine Nikodemus:  »v13Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

v14 Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, v15 for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

v16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.«

 

Thánh giá, biểu tượng của tình yêu

Vào một ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tại một giáo xứ bên Hoa Kỳ, để cho giáo dân hiểu hơn về mầu nhiệm Thập giá, Hội Đồng Giáo xứ đặt một cây Thánh giá đen trước nhà thờ.

Hội đồng thành phố phản đối. Họ nói: “Du khách đến thành phố để xem những điều vui tươi chứ không phải những điều tiêu cực, sỉ nhục.

Không chỉ ngày nay mà ngày xưa con người cũng có quan niệm như thế. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi các tín hữu Côrintô có viết: ” Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy lạp, Đấng ấy là chính Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa”. (1Cor 1, 23-24)

Sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được biểu lộ qua Thánh giá của Đức Kitô.

Chính nhờ Thánh giá Chúa Kitô mà chúng ta được cứu chuộc.

Đồng thời, qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh giá, chúng ta nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Vua thống trị muôn loài, là Đấng vô cùng cao cả; con người chỉ là thọ tạo thấp hèn bé mọn, thế mà vì yêu thương, Ngài đã hạ mình xuống thế làm người và hiến thân chết thay cho loài người thấp hèn tội lỗi. Tình yêu của Ngài quả thực là vô biên.

Và từ đó, Thánh giá đã trở nên biểu tượng của tình yêu.

Anh chị em thân mến,

Vì yêu chúng ta nên Chúa muốn cứu chuộc chúng ta.

Vì yêu chúng ta nên Chúa đã bỏ trời để đến ở với loài người chúng ta.

Vì yêu chúng ta nên Chúa sống khó nghèo, chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta.

Và vì yêu chúng ta nên Chúa muốn chúng ta cùng vác Thánh giá theo Chúa để chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Ước gì mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Thánh giá Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con gặp những khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa đang ở bên chúng con, an ủi chúng con và đang giúp chúng con vác thánh giá vì Chúa yêu chúng con.

Amen.

 

 

DET HELLIGE KORS´OPHØJELSE

 

Kors, symbolet på kærlighed

På en Langfredag ​​i et sogn i USA, for at få de troende til bedre at forstå mysteriet om korset, satte sognerådet et sort Helligt Kors foran kirken.

Byrådet gjorde indsigelse. De sagde: “Turister kommer til byen for at se sjove ting ikke negative og fornærmende.

Ikke kun i dag, men også i gamle dage, har mennesker dette begreb. I første brev til korinterne, skrev Paulus: ”Vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom”. (1Kor 1, 23-24)

Den magt og Guds visdom er åbenbaret gennem Kristi kors.

Det er gennem korset, at Kristus frelste os.

På samme tid, gennem Jesu død på korset, genkender vi Guds uendelige kærlighed.

Jesus er den anden person i Gud, er kongen over ​​alle arter, og han er almægtig; vi er bare små skabninger, men i kærlighed til os, ydmygede han sig selv og døde for vores synder. Hans kærlighed er virkelig grænseløs.

Og derfra er korset blevet et symbol på kærlighed.

Kære alle,

Fordi Gud elsker os, så ønsker Han at frelse os.

Fordi Gud elsker os, så kom han fra himlen for at bo hos os på jorden.

Fordi Gud elsker os, så levede Han som fattig, led og døde for os.

Og fordi Gud elsker os, vil Han have os til at tage korset op og følge Ham, så vi nyder samme lykke med Ham.

Vi ønsker, at vi vil erkende Guds kærlighed til os, når vi ser Det Hellige Kors.

Herre, når vi møder lidelse i livet, tror vi, at Du går ved siden af os, Du trøster os, og Du hjælper os med at bære korset, fordi Du elsker os.

 

Amen.

 

Linh mục Phê rô Nguyễn Kim Thăng