Image result for lateran church

Phúc Âm: Ga 2, 13-22

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Ðó là lời Chúa.

 

Evangelium

Joh 2,13- 22   

Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge.

Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, sagde han: »Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!«

Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: »Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.«

 Jøderne sagde da til ham: »Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette?«

Jesus svarede dem: »Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.«

Da sagde jøderne: »Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?« Men det tempel, han talte om, var hans legeme.

Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede Skriften og det ord, Jesus havde sagt.

Cung hiến đền thờ Latêranô

 

Nhà của Chúa

Hôm nay kỷ niệm ngày cung hiến đền thờ Latêranô, chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử việc xây cất đền thờ.

Sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, các tông đồ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, thiết lập các Giáo Hội địa phương. Và như thế, Kitô giáo đã xuất hiện giữa đế quốc Rôma.

Trong những năm đầu, Giáo Hội bị bách hại khốc liệt.

Giáo Hội chỉ thực sự bình yên thời hoàng đế Constantinô

Constantinô là một ông vua ngoại giáo, nhưng ông đã thắng trận vì ông đã cầu nguyện với Chúa.

Ông ta trở về sau trận chiến và ông có cảm tình với Giáo Hội: Ông ra lệnh trả mọi tài sản cho Giáo Hội, toàn đế quốc nghỉ ngày Chúa nhật.

Ông còn trích công qũy để xây cất nhiều thánh đường tôn kính Thiên Chúa.

Trong số các thánh đường, thánh đường được ông quan tâm trang hoàng đẹp nhất là Latêranô, và ông đã dâng thánh đường này cho Đức Giáo Hoàng Sylvestê.

Mừng lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô hôm nay chúng ta cần làm gì?

+ Trước hết, thánh đường là nơi Chúa ngự, chúng ta cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta.

+ 02: Latêranô là nơi có ghế của Đức Giáo Hoàng. Do đó, chúng ta hãy hiệp nhất với ngài và cầu nguyện cho ngài.

+ 03: Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là nhà thờ, là nơi Chúa ngự. Chúng ta hãy giữ gìn tâm hồn cho xứng đáng để Chúa ngự đến.

+ Sau hết: Anh chị em của chúng ta cũng là đền thờ của Chúa, chúng ta hãy tôn trọng và giúp đỡ họ.

“Xin Chúa ban cho chúng ta biết nhiệt thành với Nhà Chúa như Ngài đã làm, biết tôn trọng và gìn giữ Nhà Chúa.

Và xin Chúa chúc lành cho những việc làm của chúng ta.

Amen”.

Image result for lateran church

Laterankirkens indvielse

Guds hus

I dag, når vi fejrer Laterankirkens indvielse, ser vi sammen tilbage på historien om tempelbygningen.

Efter Jesu død og opstandelse, gik disciplene ud overalt for at forkynde evangeliet og oprette lokale kirker. Og således kom de kristne rundt i det romerske imperium.

I de tidlige år var Kirken voldsomt forfulgt.

Kirken fik fred i kejser Konstantins tid.

Konstantin var en hedensk konge, men han kom sejrrigt ud af krigen, fordi han havde bedt til Gud.

Han vendte tilbage efter krigen og havde følelser for Kirken: Han beordrede, at Kirken skulle have sin ejendom tilbage, og hele sit imperium, og at folk ikke skulle arbejde om søndagen.

Han brugte også mange midler til at bygge mange kirker til at ære Gud.

Lateran Basilicaen er den smukkeste af alle kirker. Konge Konstantin udsmykkede den, og han gav denne kirke til Pave Sylvester.

Når vi fejrer Laterankirkens indvielse i dag, hvad skal vi så gøre?

+ For det første: Kirken er et hus, hvor Gud bor, vi takker Gud på grund af Guds nærvær iblandt os.

+ For det andet: Laterankirken er der, hvor paven har sat sin stol. Derfor forener vi os med ham og beder for ham.

+ For det tredje: Vores sjæle er som kirken, hvor Gud bor. Lad os bevare vores sjæle og gøre dem værdige til Herren.

+ Til sidst: vore brødre og søstre er Guds tempel, lad os respektere og hjælpe dem.

”Må Jesus give os inderligt til Guds hus ligesom han gjorde det, da han jog vekselerer og sælgere væk fra tempelpladsen: så vi respekterer og bevarer Guds hus.

Og må Gud velsigne vores arbejde...

Amen”.