Image result for jesus king of the world

Chúa Nhật 34 Quanh Năm Năm C

Lễ Chúa Kitô Vua

Phúc Âm: Lc 23, 35-43

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Luk 23,35-43

På den tid gjorde rådsherrerne nar af Jesus og sagde: “Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.” Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: “Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.” Der var nemlig sat en indskrift over ham: “Han er jødernes konge”. Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: “Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!” Men den anden satte ham i rette og sagde: “Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.” Og han sagde: “Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.” Og Jesus sagde til ham: “Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.”

Related image

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C

ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô – Vua vũ trụ, kết thúc năm phụng vụ.

Khi kết thúc năm phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô, Vua vũ trụ. Chỉ một mình Đức Kitô mới là vua đích thực. Chỉ một mình Ngài mới là Đấng để con người lệ thuộc và tôn thờ.

Tuy nhiên, chúng ta cần suy nghĩ xem: tước hiệu Vua Kitô phải được hiểu như thế nào? Và việc tuyên xưng Đức Kitô là vua mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống người Kitô hữu?

Người ta nói: «vua dầu lửa», «vua xe hơi», «vua bóng đá», “vua nhạc Rock” …  Chúa Giêsu không làm vua hiểu theo nghĩa này, Ngài đích thực là vua.

  1. Trước hết, Ngài là vua, vua của cả vũ trụ vì Ngài chính là Ngôi Lời, một trong Ba Ngôi Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài trong vũ trụ. Thánh Kinh viết: «Nhờ Ngài, vạn vật được tạo thành, và không có Ngài thì chẳng có gì được tạo thành» (Ga 1, 3). Ngài là vua của thế giới, nên đến ngày chung cuộc, chính Ngài sẽ là người đến phán xét trần gian với tư cách một vị vua: ” Bấy giờ Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng ” Hãy đến, những kẻ được Cha Ta chúc phúc…” (Mt 25, 34).

Thế gian này có nhiều nước, mỗi nước có một ông vua. Nhưng Ngài là vua cả vũ trụ, nên Ngài là Vua trên hết các vua.

  1. Vua tình thương: Đức Kitô là vua. Nhưng Ngài khác với các vua khác ở chỗ: để cai trị, các vua khác dùng quyền lực, còn Ngài dùng tình thương. Ngài đã hy sinh chết trên thập giá một cách khổ nhục để cứu nhân loại, những con người được Thiên Chúa trao cho Ngài quyền cai trị.
  2. Chúa Giêsu không chỉ là vua vũ trụ, vua của cả trần gian, mà Ngài còn là vua của tâm hồn mỗi người. Vì yêu thương, vị vua ấy ngự ngay trong tâm hồn của mỗi người để ban sức mạnh, thánh hóa, làm cho họ ngày càng tốt đẹp, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên, để Ngài có thể biến đổi chúng ta nên tốt đẹp, mạnh mẽ, thánh thiện hơn, chúng ta cần tôn Ngài làm vua tâm hồn mình, bằng cách:

– Phải thường xuyên ý thức về sự hiện diện của Ngài ở trong chúng ta.

– Ý thức rằng Ngài là tình thương, Ngài yêu thương ta và sẵn sàng làm tất cả để chúng ta được hạnh phúc.

– Ý thức Ngài là toàn năng, Ngài có thể thực hiện những gì Ngài muốn nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy để Ngài làm chủ bản thân của chúng ta.

Lạy Chúa, Ngài là vua, vua tình thương, vua vũ trụ và là vua của mỗi tâm hồn chúng con, xin cho đức tin chúng con đủ mạnh để thấy Chúa không ngừng lôi kéo cả thế giới về với Người.

 Xin dạy chúng con luôn cộng tác với Chúa để xây dựng Nước Chúa ngay trong cuộc sống này, nước của an bình và yêu thương.

Amen”.

34. Almindelige søndag C

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE

I dag fejrer vi Kristus – Kongen af universet, i slutningen af det liturgiske år.

Ved udgangen af det liturgiske år, opfordrer Kirken os til at tænke på Kristus som universets konge. Kristus er den sande konge. Han er den eneste, som vi skal tilbede.

Men vi er nødt til at tænke over, hvordan titlen konge skal forstås? Hvad betyder det for det kristne liv, når vi siger, at Kristus er vores konge?

Man siger: “konge over olie”, “konge over biler”, “konge over fodbold”, “konge over Rock”… Jesus er ikke en konge i denne forstand, han er den sande konge.

+ For det første: han er kongen, kongen over ​​universet, fordi Han er Ordet, skabt af den treenige Gud, der skabte alle ting i universet. Det er skrevet: ” Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er”. (Joh 1, 3). Han er kongen af ​​verden, så den sidste dag, vil han komme til at dømme Jorden som en konge: ” Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede…”(Mt 25, 34).

 Denne verden har mange lande, hvert land har en konge. Men han er kongen over ​​universet, han er kongen over ​​alle konger.

+ For det andet: Kongen af kærlighed, Kristus Kongen. Men han adskiller sig fra andre ved den måde, han regerer på, de andre Konger regerer med magt, men han gør det med kærlighed. Han døde på korset for at redde menneskeheden, som er hans af Gud Fader givne ret til at herske.

+ For det tredje: Jesus er ikke kun kongen over universet, jordens konge, han er kongen over enhver sjæl. På grund af kærlighed, blev kongen siddende i hjertet af enhver til at give styrke, helliggørelse, til at gøre dem bedre, stærkere og gladere.

 Men hvis han skal forvandle os til rarere, stærkere og helligere mennesker, så er vi nødt til at gøre ham til vores sjæls Konge, ved:

 – At vi altid er bevidste om Hans tilstedeværelse i os.

– At vi altid er bevidste om, at han er kærlighed, at han elsker os, og at han vil gøre os glade.

 – At vi altid er bevidste om, at når han er almægtig i vores bevidsthed, kan han gøre, hvad han ønsker af os. Så vi skal lade ham gøre, hvad han vil.

Herre, Du er kongen, Kongen af kærlighed, kongen over universet, kongen over ​​alle konger og kongen over enhver sjæl, så giv os tro nok til at lede dit folk til dig.

  Lær os altid at samarbejde med Dig om at bygge Guds rige, selv i dette liv, landet af fred og kærlighed.

Amen”.

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG