KHOẢNG                            CÁCH

Billedresultat for poor and rich difference

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

CHÚA NHẬT XXVi THƯỜNG NIÊN C

Dụ ngôn người phú hộ và Lazarô mô tả một bức tranh tương phản, một khoảng cách rất gần mà lại rất xa, hai con người với hai cuộc đời, hai hoàn cảnh trái ngược nhau. 

  • Người phú hộ mặc toàn lụa là gấm vóc; Lazarô thì rách rưới tả tơi. 
  • Ngày ngày người phú hộ yến tiệc linh đình; Lazarô thì một mụn bánh cũng không có. 
  • Người phú hộ sống trong biệt thự; Lazarô nằm trước cổng nhà, mình đầy ghẻ chốc. 
  • Tóm lại người phú hộ như sống ở thiên đàng trần thế; còn Lazarô như sống ở hỏa ngục trần gian. 

Hai người ở sát cạnh nhau nhưng hoàn toàn xa cách nhau. Thậm chí người phú hộ còn không biết tới sự hiện diện của Ladarô. 

Người phú hộ bị luận phạt hoả ngục không phải vì ông ta giàu có mà vì ông đã khép cửa khép lòng, sống dửng dưng, làm ngơ trước nổi khổ đau của người khác. 

Lazarô không phải vì nghèo khổ mà được trọng thưởng, được hạnh phúc ngồi trong lòng tổ phụ Abraham, nhưng vì biết chấp nhận số phận hẩm hiu và đặt niềm cậy trông phó thác nơi Thiên Chúa.

Người phú hộ trong dụ ngôn này đã quen cậy dựa vào tiền bạc của cải. Khi ông chết thì những chỗ ông cậy dựa cũng tiêu tan luôn.

Ladarô là một người nghèo, ông hoàn toàn cậy dựa vào Chúa, nhờ đó sau khi chết đã được hưởng hạnh phúc trong vòng tay Thiên Chúa (qua hình ảnh tổ phụ Abraham). 

Lazarô và người phú hộ, hai con người với hai cuộc sống quá đối chọi này gọi cho chúng ta vài suy nghĩ:

a/ Thiên Chúa và loài người cũng thuộc về hai thế giới khác nhau vô cùng. Nhưng Con Thiên Chúa đã ra khỏi thế giới của Ngài để bước vào thế giới chúng ta. Thật là một tình thương to lớn vô cùng!

b/ Có rất nhiều người ở bên cạnh chúng ta nhưng thuộc về một thế giới khác hẳn chúng ta, cho nên chúng ta không hiểu họ, không nhận ra sự hiện diện của họ. Có khi nào chúng ta chịu khó ra khỏi thế giới của mình để bước vào thế giới của họ chưa?

Lạy Chúa, xin khai mở lòng trí để chúng con hiểu được sự thật lớn lao là mỗi người là một chi thể trong thân thể; vì thế, mọi người đều liên đới mật thiết với nhau như những cơ quan trong cùng một thân mình. Sự thật nầy sẽ giải thoát con người khỏi nếp sống ích kỷ, vô cảm vô tâm, và sẽ thôi thúc mỗi người biết sống cho người khác, biết quan tâm xây dựng phúc lợi cộng đồng.

Amen

Billedresultat for poor and rich images

26 Almindelige søndag

Afstand

Lignelsen om den rige mand og Lazarus beskriver et kontrastrigt billede, en situation tæt på og en anden situation langt væk, to mennesker med to liv, to anderledes situationer.

  • Den rige mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og Lazarus, der kun havde laset tøj.
  • Hver dag levede den rige mand i fest og pragt, Lazarus ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord.
  • Den rige mand bor i et stort hus, Lazarus lå ved hans port, fuld af sår..
  • Den rige mand lever som i himlen på jorden, og Lazarus lever som i helvede på jorden.

To mennesker, der boede tæt sammen, men var helt adskilt fra hinanden. Den rige mand kendte ikke tilstedeværelsen af Lazarus.

Den rige mand kom til helvede, ikke fordi han var rig, men fordi han havde lukket sit hjerte, han havde et selvoptaget liv og ignorerede andres lidelser.

Lazarus blev belønnet, ikke fordi han var fattig, men fordi han accepterede sin dystre skæbne og viste håb og tillid til Gud.

Den rige mand i lignelsen stolede udelukkende på penge og rigdom. Da han døde, døde pengene og rigdommen også.

Lazarus var en fattig mand, han stolede helt på Herren, så efter døden var han lykkelig i Guds arme (på Abrahams skød).

Lazarus og den rige mand, to personer med to forskellige liv kan fortælle os nogle ting:

a / Gud og mennesket hører ligeledes til to meget forskellige verdener. Men Guds Søn trådte fra sin verden ind i vores verden. Det er en meget stor kærlighed!

b / Der er mange mennesker på vores side, som tilhører en anden verden for os, så vi ikke forstår dem, vi kender ikke til deres tilstedeværelse.  Er vi nogle gange gået ud af vores verden for at træde ind i deres verden?

Herre, åbn vores hjerter og sind for at forstå den store sandhed, at hver person er en del af menneskeheden, så alle er tæt forbundet med hinanden som organer i samme krop. Denne sandhed vil befri menneskeheden fra egoisme, ufølsomhed og hjerteløshed, og vil opfordre enhver person til at leve for andre, og således opbygge samfundet.

 Amen