Billedresultat for jesus and divorce in the bible

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm B

Phúc Âm: Mc 10, 2-12

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.}

Ðó là lời Chúa.

Evangelium

Mark 10,2-16 eller 10,2-12

På den tid kom der nogle farisæere, og for at sætte Jesus på prøve spurgte de ham: “Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru?”

Han svarede dem: “Hvad har Moses påbudt jer?”

Og de sagde: “Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende.”

Jesus sagde til dem: “Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud; men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. ‘Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.’ Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.”

Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, og han sagde til dem: “Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.”

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: “Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.”

Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Billedresultat for divorce

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Họ trở nên một thân thể.

Đại hội quốc tế về gia đình năm nay được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Một trong những vấn đề mà Giáo hội rất quan tâm hiện nay là tình trạng gia đình đổ vỡ. Giáo hội luôn tôn trọng giá trị của Bí tích Hôn nhân mà chính Chúa Giêsu đã lập. Tính bền vững của hôn nhân được lặp lại trong Tin mừng hôm nay: “Sự gì Thiên Chúa đã tác hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

Trong bài đọc thứ nhất, tác giả viết: “ Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một thân thể” (St 2,24 ). Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu cũng lặp lại xác quyết đó: “Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai nên một thân thể (Mc 10,7-9)”.

Càng ngày người ta càng ủng hộ việc ly dị. Theo một bảng thống kê thì cách đây 20 năm cứ 20 cặp vợ chồng thì có một cặp ly dị, cách đây 10 năm thì trong 10 cặp có một cặp ly dị, và hiện thời cứ 2 cặp là có một cặp ly dị.

Ở bên Mỹ, lớp trẻ rất tâm đắc câu châm ngôn: ‘Easy come, easy go’. Thích thì đến với nhau, ở với nhau, không thích nữa thì chia tay, đơn giản thế thôi. Khi ly dị, chúng ta mắc phải hai sai lầm lớn:

  1. Thứ nhất là quá ích kỷ: Cha mẹ muốn lo cho bản thân mình, và dồn mọi hậu quả cho những đứa con. Tội là ở cha mẹ chúng, nhưng chúng phải gánh lấy hậu quả.
  2. Thứ hai là phản bội: những người ly dị là những kẻ phản bội, không phải đối với ai khác mà đối với chính mình, đối với chính lương tâm của mình và với người bạn đời.

Ðó là hai điểm rất quan trọng mà người ta đã bỏ qua không xét tới. Vì bỏ qua những điểm quan trọng như thế nên người ta càng ngày càng đòi hỏi ly hôn: vợ chồng đòi ly hôn, cha mẹ xúi ly hôn, luật pháp cho phép ly hôn… Chỉ có Chúa và Giáo Hội Công giáo là còn cố gắng ngăn cản việc ly hôn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy lập trường chủa Chúa:

  1. Những người biệt phái dẫn chứng với Ðức Giêsu rằng ông Môsê cho phép ly hôn. Ðức Giêsu trả lời: đó chỉ là vì lòng dạ chai đá của các ngươi thôi. Nghĩa là Ðức Giêsu vạch cho thấy nguồn gốc của ly hôn là lòng dạ chai đá của con người.
  2. Ðức Giêsu nhắc nhở: “Ðiều gì mà Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly”. Nghĩa là Ðức Giêsu phủ nhận mọi quyền của con người trong vấn đề này.

Lạy Chúa, “Chúa là tình yêu”, xin ban Tình yêu Chúa xuống trong các gia đình đã nguội lạnh tình yêu.

Xin cho các bậc cha mẹ luôn biết nhẫn nhục và tha thứ cho nhau, để họ trọn đời chung thủy trong tình yêu mà Chúa đã chúc phúc cho họ trong ngày thành hôn.

– Amen.

Billedresultat for marriage

27. alm. søndag B

De bliver ét kød.

Den Internationale kongres om familien blev i år afholdt i Philadelphia i USA. Et af de problemer, som Kirken er meget optaget af, er skilsmisser i familien. Kirken har altid respekteret værdien af ægteskabets sakramente, som Jesus selv har indstiftet. Ægteskabets bæredygtighed gentages i dagens evangelium: “Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Mark 10,9).

I den første læsning, skrev forfatterne: ” Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.” (1Mos 2:24). I evangeliet, gentog Jesus buddet om, at: “Gud skabte dem som mand og kvinde. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød”. (Mark 10,7-9).

Flere og flere mennesker oplever i dag skilsmisse. Ifølge statistikken blev for 20 år siden et ud af hvert 20. par skilt, for 10 år siden et ud af hvert 10 par skilt, men nu er det et ud af hvert 2. par, der bliver skilt.

I USA lever mange unge efter sloganet: “Easy come, easy go”. Hvis jeg kan lide dig, kommer jeg med dig. Hvis ikke, siger jeg farvel. Hvis du lader dig skille fra din hustru eller din mand begår du to store fejl:

  1. For det første er det for egoistisk: Forældre ønsker at gøre, hvad de selv vil, og lægger derved alle konsekvenserne over på deres børn. Det er forældrene, der har syndet, men det er børnene, der er nødt til at lide under følgerne.
  2. For det andet er det forræderi: skilsmisse er forræderi, ikke for nogen andre, men for sig selv og over for sin hustru eller mand.

Det er to meget vigtige punkter, som man har overset eller ikke overvejet. Så flere og flere mennesker går ind for skilsmisse: konen eller manden forlanger en skilsmisse, forældre ønsker en skilsmisse, loven tillader skilsmisse … Kun Gud og Den katolske Kirke forsøger at undgå skilsmisse. I dagens evangelium kan vi se Herrens udgangspunkt:

  1. Farisæerne citerer over for Jesus, at Moses tillod skilsmisse. Jesus svarede: “Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud;” Det vil sige, Jesus påpegede at skilsmissen kommer fra menneskenes forhærdede hjerter.
  2. Jesus mindede dem om: ” Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.” Det vil sige, at Jesus afviste eventuelle menneskerettigheder i denne sag.

Herre, “Du er kærlighed,” giv kærlighed til dem, der ikke elsker hinanden.

Giv forældrene altid ved tålmodighed at kunne tilgive hinanden, at være trofaste i kærlighed, så længe de lever, som Gud har velsignet dem i deres bryllupsmesse.

 – Amen.