Billedresultat for JESUS I WEDDING

LINH MỤC PHÊ RÔ NGUYỄN KIM THĂNG

 

Chúa Nhật 2 Quanh Năm Năm C

Bài Ðọc I: Is 62, 1-5

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.

Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người.

Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư.

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc tụng danh Người. – Ðáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. – Ðáp.

4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 4-11

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người.

Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định.

Ðó là lời Chúa.

 Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Billedresultat for JESUS I WEDDING

 

Phúc Âm: Ga 2, 1-12

“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Ðó là lời Chúa.

 Evangelium

Joh 2, 1-12     

           

På den tid var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: “De har ikke mere vin.” Jesus sagde til hende: “Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.” Hans mor sagde til tjenerne: “Gør, hvad som helst han siger til jer.”

Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: “Fyld karrene med vand.” Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: “Øs nu op og bær det hen til skafferen.” Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og sagde til ham: “Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.”

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham 

 

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến nước thành rượu để giúp đỡ gia đình nguy khốn. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Hội thánh là đại gia đình của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình này / chân thành yêu thương và quảng đại nâng đỡ nhau.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Trên thế giới ngày nay / tình trạng đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình đang gia tăng đến mức báo động / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn được hạnh phúc và bình an.Chúng ta cùng cầu xin Chúa..
  3. Gia đình tốt thì xã hội và Giáo hội mới tốt được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Kitô hữu / luôn quan tâm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Một trong những điều kiện hết sức quan trọng / đem lại hạnh phúc lâu dài cho đời sống hôn nhân và gia đình / đó là cần tìm hiểu kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo trước khi kết hôn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giới trẻ / biết tích cực tham gia các khóa dự bị hôn nhân / trước khi cử hành bí tích Hôn phối.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  5. Nhờ phép lạ nước biến thành rượu mà các môn đệ tin Chúa. Xin cho các tín hữu chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào Chúa / là Ðấng toàn năng và giàu lòng thương xót.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ nước biến thành rượu, Chúa dạy cho chúng con biết: Chúa luôn quan tâm nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng chạy đến Chúa, mỗi khi gặp gian nan khốn khó.

Chúng con cầu xin…

Billedresultat for JESUS I WEDDING

CHÚA NHẬT 02 THƯỜNG NIÊN C

 Hãy mời Chúa

Sau lễ Hiển Linh, Phụng vụ bắt đầu mùa thường niên. Các Chúa nhật đầu mùa thường niên thuật lại những công việc đầu tiên mà Chúa Giêsu làm để xây dựng Nước Trời.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu làm cho nước hoá thành rượu tại tiệc cưới Cana. Qua việc này, ngài muốn cho chúng ta nhận ra Ngài là Đấng Thiên Sai.

Người quản tiệc ở Cana thật may mắn vì gia đình đã mời Đức Giêsu và Mẹ Maria đến dự tiệc. Sự hiện diện của Đức Maria trong tiệc cưới cũng rất đáng để chúng ta chú ý: Mẹ đóng vai trò chính trong biến cố này. Khi thấy tiệc cưới hết rượu, Mẹ tỏ niềm cảm thông và muốn giúp đỡ chủ tiệc, và chính Mẹ nói với Chúa Giêsu sự kiện này.

Anh chị em thân mến,

Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn của gia đình chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất, có những thiếu thốn về tinh thần. Nhưng quan trọng nhất là những thiếu thốn trong đời sống Kitô Giáo: chúng ta thiếu đức tin,  chúng ta thiếu công bằng, chúng ta bác ái, và chúng ta thiếu trách nhiệm đối với người khác.

Chúng ta hãy mời Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến với gia đình chúng ta. Khi gia đình chúng ta gặp điều khộng tốt, Mẹ Maria sẽ nhận ra và sẽ thưa với Chúa.

Ngoài ra, Mẹ Maria đồng thời cũng bảo các gia nhân: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Các ông đã làm và phép lạ đã xảy ra.

Với chúng ta Mẹ cũng nói như vậy: Hãy làm theo lời Chúa, hãy cộng tác với Chúa.

Gia đình của chúng ta muốn sống trong vui tươi, muốn hạnh phúc hãy làm theo Lời Chúa. Chúng ta hãy để Lời Chúa soi sáng những suy nghĩ của chúng ta, để Lời Chúa điều khiển mọi việc làm của chúng ta.

Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và lời bầu cử hiệu lực của Mẹ Maria. Như thế, chúng ta sẽ đến với Chúa nhờ Mẹ.

Và ước gì chúng ta sẽ làm theo Lời Chúa, nhờ đó Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những thiếu thốn trong cuộc sống của chúng ta.

 Amen”.

 

 

 2. ALMINDELIGE SØNDAG C

 

Inviter Gud

Efter HERRENS ÅBENBARELSE begynder det Almindelige Kirkeår. De første søndage i det Almindelige Kirkeår fortæller om Jesus’ første gerninger for at opbygge Himmeriget.

Dagens evangelium fortæller, hvordan Jesus lavede vand til vin ved bryllupsfesten i Kana. Med dette vil han have os til at erkende ham som Messias.

Skafferen i Kana var heldig, fordi familien havde inviteret Jesus og Maria til festen. Tilstedeværelsen af Maria ved brylluppet fortjener også vores opmærksomhed: Hun spillede en stor rolle i denne begivenhed. Da hun så, at vinen var sluppet op ved brylluppet, forstod hun situationen og ønskede at hjælpe værten, så hun fortalte Jesus om det.

Kære brødre og søstre,

Manglen på vin ved brylluppet i Kana fortæller os om mangler i vores familier. Nogle gange mangler vi materielle ting, nogle gange mangler vi ånd. Men det vigtigste er, at vi mangler noget i vores kristne liv: vi mangler tro, vi mangler retfærdighed, vi mangler kærlighed og vi mangler ansvar over for andre.

Lad os invitere Jesus og Maria til at komme til vores familier. Når der er dårlige situationer i vores familier, vil Maria se det og sige det til Gud.

Og Maria fortæller også tjenerne: “Gør hvad som helst, han siger til jer.” Det gjorde de, og så skete der et mirakel.

Hun fortalte os også, at vi skal følge Guds ord og samarbejde med ham.

Som familier vil vi gerne bo i glæde og lykke, så derfor skal vi følge Guds ord. Lad os lade Guds ord oplyse vores tanker, så Ordet styrer alle vores gerninger.

Jeg ville ønske, at vi kan opleve Guds kærlighed og kraften af Marias forbøn. Således kommer vi til Gud gennem Den hellige Moder.

Og hvis bare vi ville følge Guds ord, så vil Gud hjælpe os med at overvinde manglerne i vores liv.

Amen