Billedresultat for jesus baptist

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

 

 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Ðáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Ðáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 3, 15-16. 21-22

“Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

 

  

Evangelium

Luk 3,15-16. 21-22

                 

Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mon skulle være Kristus. Men han sagde til dem alle: »Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild.

Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«

 Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium

 

 

Billedresultat for jesus baptist

 

 

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 

Con là Con yêu dấu của Cha
Trước khi bắt đầu rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã có một cử chỉ lạ lùng: Người đến sông Giođan và xin Gioan làm phép rửa cho Ngài.
Dĩ nhiên Chúa Giêsu không cần chịu phép rửa vì Ngài hoàn toàn trong sạch.
Nhưng việc Ngài lãnh nhận Phép rửa của Gioan nói cho chúng ta hai ý nghĩa:
1. Đức Giêsu muốn hạ mình xuống để liên đới với người tội lỗi. Ngài tự đặt mình ngang hàng với những người tội lỗi, để cùng chia sẻ số phận với họ, chịu đau khổ với họ và cho họ.
2. Ý nghĩa thứ hai: Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay cũng là lễ Hiển Linh khác, vì sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan thì:
+ Các tầng Trời đã mở ra.
+ Thánh Thần lấy hình chim bồ câu và ngự xuống trên Ngài
+ Có tiếng từ trời nói rằng, “Đây là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Cha mọi đàng”
Các tầng Trời đã mở ra: Khi Ađam và Eva phạm tội thì cửa trời đóng lại. Nhờ Đức Giêsu, trời mở ra. Từ nay con người được hiêp thông với Thiên Chúa.
Thánh Thần ngự xuống trên Ngài: Khi nói Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu là có ý nói: Đức Giêsu là con người mới và trong Ngài mọi người sẽ được tạo dựng lại.
Qua câu nói: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha” của Chúa Cha, chúng ta nhận biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Và chúng ta cũng biết thêm: những ai tin vào Chúa Giêsu và nhận phép Rửa nhân danh Ngài thì cũng được làm con của Chúa Cha như Ngài.
– Chúng ta được hiêp thông với Thiên Chúa.
– Chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần
– Và chúng ta cũng được trở nên con yêu dấu của Chúa.
Ước gì Bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận sẽ mời gọi chúng ta có một cách sống như Chúa Giêsu và cộng tác với Ngài để xây dựng thế giới.
Xin Chúa giúp đỡ và chúc lành cho chúng ta.
Amen”.

 

HERRENS DÅB
Du er min elskede søn
Før han begyndte at prædike evangeliet, gjorde Jesus noget mærkeligt: Han kom til Jordanfloden og bad Johannes om at døbe sig.
Selvfølgelig behøvede Jesus ikke at blive døbt, fordi han var helt ren.
Men det, at han blev døbt af Johannes, fortæller os to ting:
1. Jesus ydmyger sig selv og ønsker at solidarisere sig med syndere. Han satte sig på lige fod med syndere for at dele deres skæbne, for at lide med dem og for dem.
2. Den anden ting er: Herrens dåb i dag er Herrens anden åbenbarelse, fordi efter at Jesus blev døbt af Johannes:

+ Åbnede Himlene sig over ham
+ Dalede Guds ånd ned ligesom en due og kom over ham
+ Lød der en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«
Himlene åbnede sig betyder: Da Adam og Eva syndede, lukkede himlene sig. Takket være Jesus blev himlene åbnet og menneskene var igen i fællesskab med Gud.
Guds ånd kommer over ham betyder: Når ¨Helligånden dalede ned på Jesus¨ vil det sige, at Jesus er det nye menneske, og i ham vil vi blive genskabt.
Når Faderen siger: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«, ved vi, at Jesus er Guds Søn. Og vi ved også mere: de, der tror på Jesus og modtager hans dåb, skal blive Guds søn.
– Vi er i fællesskab med Gud.
– Vi modtager Helligånden
– Og vi bliver også elsket som Guds barn.
Jeg ønsker, at Dåben vi modtog, vil invitere os til at leve som Jesus og samarbejde med ham om at bygge en bedre verden.
Må Gud hjælpe os og velsigne os.
Amen”.