Related image

Linh mục Phê rô NGUYỄN KIM THĂNG

Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ Ban Ngày

Phúc Âm: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Image result for HANG ĐÁ

LỄ CHÚA GIÁNG SINH (Lễ ngày)

 1. Giêsu, Một Thiên Chúa nghèo

Ngày nay, việc mừng lễ Giáng sinh có phần sang trọng và tốn kém: trang hoàng, tiệc tùng, quà cáp v.v.

Nhưng ngày xưa ở Bêlem thì sao? Thánh gia rất nghèo, nơi Đức Giêsu sinh ra rất nghèo… Những người nhận được “Tin Mừng” cũng là những mục tử nghèo.

Thiên Chúa yêu thương mọi người, Ngài ban Con mình cho mọi người, giàu cũng như nghèo. Nhưng Ngài ưu ái những người nghèo; và những người nghèo cũng dễ nhận ra Ngài hơn.

Muốn sống đúng ý nghĩa lễ Giáng sinh, chúng ta phải có tâm hồn nghèo, phải đến với những người nghèo và nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi những người nghèo.

* 2. Giêsu, Một Thiên Chúa nhỏ bé

Chúng ta đã quen với hình ảnh một Thiên Chúa to lớn, uy quyền…

Nhưng khi Thiên Chúa đến với chúng ta thì lại là một em bé, yếu đuối. Thật là mầu nhiệm của sự nhỏ bé!

 1. Giêsu, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Thiên Chúa nhỏ bé và nghèo nàn đó đã đến thăm con người, “Ngôi Lời đã hoá thành nhc th, và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga. 1, 14). Nhiều khi chúng ta tưởng mình đi tìm Chúa, nhưng thật sự là chính Chúa đi tìm chúng ta trước.

 • Khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã lên kế hoạch cứu chuộc.
 • Khi con người phản bội bất trung, Thiên Chúa đã mở lối cho họ quay bước trở về.
 • Khi con người không thể tự cứu lấy chính mình, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến cứu độ con người.

Hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm con người. Đúng như thông điệp chứa chan hy vọng của tiên tri Isaia: “khp cùng b cõi trái đất s nhìn xem ơn cu độ ca Thiên Chúa chúng ta. (Is. 52, 10b).

Con người không thể lên tới Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã xuống với con người. Chúa xuống với con người để con người biết đường về trời.

ACE thân mến, “Ngôi Lời Nhập thể, và cư ngụ giữa chúng ta.”

Ước gì Hài Nhi Giêsu dến với mỗi người, mỗi gia dình chúng ta và ở cùng chúng ta luôn mãi.

Amen.

HERRENS FØDSEL JULEDAGSMESSE

 1. Jesus, en fattig Gud

I dag er Jul en luksuriøs og dyr fest: dekorationer, fester, gaver osv.

Men hvordan var det i gamle dage i Betlehem? Den hellige Familie var fattig, dèr hvor Jesus blev født, var det meget fattigt … De, der modtager “Evangeliet”, er også fattige hyrder.

Gud elsker alle, han giver Sin Søn til alle, rige og fattige. Men han elsker de fattige; Og de fattige forstår ham også bedre.

For at kende og mærke den sande betydning af jul, må vi have en fattig sjæl, gå til de fattige og genkende Guds billede i de fattige.

 1. Jesus, en lille Gud

Vi kender til billedet af en stor og almægtig Gud.

Men når Gud kommer til os, er han et svagt barn. Det er lidenhedens mysterium!

 1. Jesus, Emmanuel, Gud med os.

Denne lille og fattige Gud har besøgt mennesket, “Ordet blev kød og tog bolig iblandt os” (Joh 1:14). Nogle gange tror vi, at vi leder efter Gud, men det er Gud, der søger os først.

 • Når folk bliver syndere, har Gud en plan for at frelse dem
 • Når folk forråder og er utro, åbner Gud vejen for dem, så de kan vende tilbage.
 • Når mennesket ikke kan frelse sig selv, sender Gud sin eneste Søn til frelse for mennesket.

I dag er dagen, der forbinder jorden med himmelen, dagen er fuld af lys, det er dagen, hvor Gud besøgte mennesket. Ligesom beskeden om profeten Esajas’ håb siger: hele den vide jord skal se vor Guds frelse. (Is 52: 10b).

Mennesket kan ikke nå Gud, så Gud er kommet ned til mennesket. Gud faldt ned til menneskene, så de kan kende vejen til himlen.

Kære alle, “Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”

Må Barnet Jesus komme til hver i os og være med os for evigt.

Amen.