Relateret billede

Phúc Âm: Mt 17, 1-9

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.

  

Evangelium

Matt 17, 1-9            

På den tid tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.

v2  Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. v3  Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.

v4  Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.«

v5  Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«

v6  Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. v7  Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« v8  Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

v9  Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.«

 

Billedresultat for LENT

 

 

 BIẾN HÌNH

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật II Mùa Chay

Tin Mừng hôm nay tường thuật một cảnh tượng vừa vĩ đại, vừa huyền diệu về việc Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín. Qua cuộc biến hình, chúng ta có thể tìm thấy vài bài học quan trọng.

1. Bài học đầu tiên: Chúa muốn dạy các môn đệ và cũng như chúng ta biết rằng, phải qua đau khổ mới đến vinh quang, Chúa sắp chịu chết nhưng Chúa sẽ phục sinh.

Do đó, muốn được vinh quang với Chúa, chúng ta phải biết chấp nhận những hy sinh, những thánh giá trong cuộc sống.

2. Bài học thứ hai là hãy vâng nghe lời Chúa: Khi các môn đệ đề nghị dựng ba lều thì Chúa Giêsu không nói gì cả, ngoại trừ tiếng nói của Thiên Chúa Cha: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”

Như vậy, nghe Lời Chúa là điều quan trọng và là điều làm đẹp lòng Chúa.

  • Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe: Chúa phán cùng Abram hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa mà đi đến xứ Chúa sẽ chỉ cho. Ông đã vâng lời và Chúa đã ở cùng ông, chúc phúc cho ông, và cho ông trở nên cha của một dân tộc vĩ đại.
  • Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta nghe Lời Chúa, chúng ta cũng không cần dựng cho Chúa những cái lều nhưng chúng ta có thể xây dựng một căn lều trong tâm hồn, để mỗi người chúng ta sẽ trở thành đền thờ của Thiên Chúa.

3. Bài học thứ ba chúng ta có thể rút ra từ cuộc biến hình là: Nhờ phép Rửa tội, chúng ta cũng làm một cuộc biến hình và chúng ta trở nên giống Chúa.

Nhưng chúng ta đừng quên bài học I: để trở nên giống Chúa chúng ta phải trải qua những đau khổ của thập giá.

Hôm nay, khi chiêm ngưỡng việc Chúa biến hình, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta cũng biết biến đổi tâm hồn để trở nên giống Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta cũng biết dùng những hy sinh hằng ngày để cùng đồng hành với những đau khổ của Chúa trong mùa Chay này.

Ước gì chúng ta luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha vì chúng ta đã vâng nghe lời Đức Giêsu, con của Ngài.

 Amen.

 

 Søndag i Fasten

 Forklarelse

Dagens Evangelium fortæller om en stor og magisk forestilling, hvor Jesus forvandles for øjnene af sine tre disciple. Gennem forklarelsen, kan vi finde et par vigtige ting.

1. For det første: Herren ønskede at undervise sine disciple og også os ved at gå gennem elendighed til sejr. Han er ved at dø, men Han vil genopstå.

Derfor, hvis vi ønsker at sejre med Ham, må vi acceptere ofret og korset i vores liv.

2. For det andet: Vi skal adlyde Guds ord: Da disciplene foreslår at bygge tre hytter, siger Jesus ikke noget, men de hører Faderens stemme: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«

Således er det at lytte til Guds ord vigtigt og behageligt for Gud.

  • I den første læsning hørte vi: Gud sagde til Abram, at han skulle forlade sit land og sin slægt og sin fars hus, og drage til det land, Gud ville vise ham. Han var lydig, og Gud var med ham, velsignede ham, og han blev far til en stor nation.
  • Vi har, hvis vi lytter til Guds ord, ikke brug for at bygge hytter til Gud, men vi kan bygge os selv til en hytte for sjælen, så hver enkelt af os bliver Guds tempel.

3. For det tredje: Gennem forklarelsen uddrager vi læren: Gennem dåben, bliver vi også forvandlede og bliver som Gud.

Men lad os ikke glemme den første ting: for at blive som Gud, skal vi gå gennem korsets lidelse.

I dag, når vi beundrer Herrens forklarelsen, beder vi Gud om at hjælpe hver enkelt af os med at forvandle vores sjæl, så vi bliver som Ham.

Må Gud hjælpe os til at bruge vores daglige ofre, så vi ledsager Herren i hans lidelser i fasten.

Vi ønsker altid at behage Gud Fader, så vi adlyder Jesu ord, hans Søn.

Amen.