Mọi chi tiết thắc mắc xin liên lạc:
Chương trình tổng quát:
Ông chủ tịch: NGUYỄN KHÁNH HẢI
Đt. 26292590 E-mail: khanh_hai@hotmail.com
Đóng góp văn nghê:
Bà NGUYỄN KIM HƯƠNG
Đt. 22816953 E-mail: kimhuongarhus@gmail.com
Đóng góp ca đoàn tổng hợp:
Ông ĐINH TẤN LỊCH
Đt: 26 85 59 05 Email: lichdinh.dk@gmail.com