THÔNG BÁO
Kính gửi Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch.

Xin kính chuyển đến Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch, thông báo của LM. Quản Nhiệm Peter Nguyễn Kim Thăng v/v tân ban Thường Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sjælland nhiệm kỳ 2016 – 2018  đã được thành lập và phân nhiệm như sau:

 

1. Anh Trần Hoàng Chương: Trưởng ban Cộng Đoàn Sjælland.
2. Anh Nguyễn Văn Bình: Phó Ngoại Vụ
3. Anh Ngô Đình Hạnh: Phó Nội Vụ.
4. Anh Phạm Văn Ý: Thủ quỹ.
5. Chị Nguyễn Thị Minh Châu: Thư ký.

 

Chúng tôi sẽ thành lập một hộp điện thư chung cho toàn ban thường vụ tại Sjælland để dễ dàng liên lạc trong một ngày gần đây. Trong khi chờ đợi hộp thư chung được thành lập mọi liên lạc xin tạm thời gửi về cho:

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sjælland

Trần Hoàng Chương, email: chhtran@gmail.com

Chúng tôi hy vọng sẽ được cộng tác và phối hợp chặc chẻ với Cộng đồng công giáo VN tại Đan Mạch trong công việc gánh vác trách nhiệm chung của CĐCG VN tại DK.
 
Trân trọng,
TM Ban Thường Vu Công Đoàn Công Giáo VN tại Sjælland.
Trần Hoàng Chương
Đính kèm thông báo từ Cộng Đoàn Sjælland: